EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit
 

EMAS úloha pri prechode na udržateľné financovanie  

Cieľom udržateľného financovania je smerovať tok kapitálu k udržateľným hospodárskym činnostiam zohľadnením environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG). Trvalo udržateľné financovanie je o financovaní aktivít, ktoré produkujú udržateľný tovar a/alebo ponúkajú udržateľný tovar alebo služby.

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit
 

EMAS ako hnací motor zmeny. Osvedčené postupy od nominovaných na ocenenie EMAS 2019

Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé? Ak je odpoveď áno, prečítajte si prípadovú štúdiu, aby ste videli, ako organizácie registrované v schéme využívajú EMAS na vytvorenie udržateľnej budúcnosti a zároveň uskutočňujú zmeny pozitívnym a efektívnym spôsobom.

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit 

 

EMAS - Písanie a šírenie environmentálnych vyhlásení

Organizácie registrované v EMAS sa veľmi usilujú o transparentnosť, preto každoročne zverejňujú environmentálne vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, ako a do akej miery znižujú svoj vplyv na životné prostredie. Táto správa je verejne dostupná.

Cieľom tejto prípadovej štúdie je zdôrazniť osvedčené postupy organizácií z hľadiska obsahu, prezentácie a šírenia environmentálneho vyhlásenia s cieľom inšpirovať ostatných a zvýšiť efektívnosť podávania správ.

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

 

Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore odpadového hospodárstva

Cieľom dokumentu je poskytnúť inšpiráciu a návod na to, ako zlepšovať environmentálne správanie pre všetky organizácie v sektore odpadového hospodárstva. Ide o praktickú príručku ako zlepšiť environemntálne správanie.

Publikácia predstavuje podporu pre všetky organizácie v sektore odpadového hospodárstva, predovšetkým aby sa zameriavali na dôležité priame aj nepriame environmentálne aspekty a aby získavali informácie o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva a vhodných sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania na meranie svojho environmentálneho správania, ako aj informácie o referenčných kritériách excelentnosti.

Nástroje DNEP

Postavme si zelenú budúcnosť

 

Nový akčný plán Európskej únie pre obehové hospodárstvo taktiež zaradil stavebníctvo a budovy medzi prioritné oblasti v otázke udržateľnosti. S cieľom využiť potenciál na zvýšenie surovinovej efektívnosti a zníženie vplyvov na klímu zavedie Európska komisia novú komplexnú stratégiu pre udržateľné zastavané územia s cieľom zabezpečiť súdržnosť v príslušných oblastiach politiky ako sú klíma, energetická účinnosť a efektívne využívanie zdrojov, riadenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, prístupnosť, digitalizácia a zručnosti. Základom bude presadzovanie zásad obehového hospodárstva počas celého životného cyklu budov.

 

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit
 

Smerom k obehovému hospodárstvu so schémou EMAS

Európska komisia vydala publikáciu Smerom k obehovému hospodárstvu so systémom EMAS – Osvedčené postupy na zavádzanie stratégií obehového hospodárstva, ktorá popisuje, ako hľadať potenciálne materiálové cykly, ako zvažovať inovatívne obchodné modely, ako zapojiť zamestnancov a iné strany. Zároveň predstavuje tri prípadové štúdie obehového hospodárstva v malých a stredných podnikoch, vo veľkých súkromných organizáciách a vo verejných organizáciách.

 
Nástroje DNEP