V decembri 2015 Európska komisia schválila Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, ako nástroj na dosiahnutie cieľov Agendy udržateľného  rozvoja  do  roku  2030,  a  najmä  cieľa  č. 12 Udržateľná spotreba a výroba“ . Tento Akčný plán sa zameriava na:

1. Výrobu                                   

1.1 Dizajn výrobkov (Zlepšenie dizajnu môže prispieť k tomu, aby boli výrobky trvácnejšie a aby sa dali ľahšie opraviť, zmodernizovať alebo repasovať. Môže uľahčiť demontáž výrobkov v recyklačných zariadeniach s cieľom získať cenné materiály a súčiastky na ich opätovné využitie. Všetky tieto činnosti umožňujú ušetriť vzácne zdroje. Podpora: napr. smernica o ekodizajne, rozšírená zodpovednosť výrobcov)

1.2 Výrobné procesy (Aj v obehovom hospodárstve budú mať primárne suroviny dôležitú úlohu vo výrobe, ale kladie sa dôraz na zmenu v neefektívnom využívaní zdrojov, ktoré môže viesť k strate obchodných príležitostí a k vzniku značného množstva odpadu. Podporuje sa začleňovanie používania druhotných surovín do výroby. Podpora: napr. BREF – referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách, EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, ETV - program overovania environmentálnych technológií, Európske centrum excelentnosti)

2. Spotrebu(Rozhodnutia o nákupoch miliónov spotrebiteľov sa môžu ovplyvňovať (podporovať alebo brzdiť) pomocou prístupu spotrebiteľov k informáciám. Podpora: napr. environmentálne označovanie produktov,  environmentálne označovanie typu II , zelené verejné obstarávanie (GPP) – Európska komisia má za cieľ posilniť previazanosť poskytovania finančných prostriedkov EÚ vo väzbe na  zelené verejné obstarávanie, www.scpclearinghouse.org - výmena informácií o  najlepších postupoch  pre projekty na miestnej a regionálnej úrovni vrátane medziregionálnej spolupráce na programe 10YFP, environmentálna stopa výrobku)

3. Odpadové hospodárstvo(Hierarchia odpadov: prevencia, príprava na opätovné použitie, recyklácia,  energetické zhodnocovanie, zneškodňovanie  výrobkov. Podpora: napr. pri komunálnom odpade - rozšírená zodpovednosť výrobcov)

4. Podporu trhu s druhotnými surovinami a opätovné využívanie vôd – smer od odpadom ku zdrojom

(V obehovom hospodárstve sa materiály, ktoré môžu byť recyklované, opakovane vracajú späť do hospodárstva ako nové suroviny, čím sa zvyšuje bezpečnosť dodávok. S týmito „druhotnými surovinami“ možno obchodovať a možno ich dodávať rovnako ako primárne suroviny vyťažené z tradičných surovinových zdrojov. Podpora: napr. tvorba a uplatňovanie  európskych technických noriem stanovujúcich požiadavky na kvalitu druhotných surovín, vzájomná interakcia  medzi právnymi predpismi zameranými na  odpadové hospodárstvo a chemické látky. Na podporu opätovného využívania vyčistenej odpadovej vody sa pripravujú právne predpisy stanovujúce  minimálne požiadavky na opätovne používanú vodu.)

5. Prioritné oblasti

5.1 Plasty (Cieľ: Zvýšenie recyklácie plastov – v súčasnosti sa recykluje menej ako 25 % vyzbieraného plastového odpadu a približne 50 % končí na skládkach a aj v oceánoch. Je potrebné zamerať sa na  biologickú odbúrateľnosť a prítomnosť nebezpečných chemických látok v plastoch. Podpora: napr. prijatá Stratégia pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí)

5.2 Potravinový odpad (Cieľ: Znížiť o polovicu potravinový odpad v prepočte na obyvateľa, v maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni a znížiť potravinové straty vo výrobe a v dodávateľských reťazcoch. Podpora: napr. metodika na konzistentné meranie objemu plytvania potravinami, darovanie potravín, označovanie spotreby)

5.3 Kľúčové suroviny(Sú to suroviny, ktoré majú veľký hospodársky význam a existuje pri nich veľké riziko narušenia dodávok; v niektorých prípadoch má ich ťažba významný vplyv na životné prostredie (často sú prítomné v elektronických zariadeniach). Súčasná veľmi nízka miera recyklácie týchto materiálov znamená, že sa nevyužívajú významné hospodárske príležitosti. Z toho vyplýva potreba zvýšenia miery zhodnocovania kľúčových surovín. Podpora: napr. príprava opatrení EÚ Komisiou na podporu zhodnocovania kľúčových surovín )

5.4 Stavebný a demolačný odpad(Z hľadiska objemu patrí k najväčším zdrojom odpadu v Európe. Mnohé z týchto materiálov sú recyklovateľné alebo ich možno opätovne použiť. Európska komisia pripravuje   ukazovatele na posudzovanie environmentálnych vlastností budovy počas celého jej životného cyklu - podpora ich využívania: napr. veľké demonštračné stavebné projekty, uplatňovanie zeleného verejného obstarávania.)

5.5 Biomasa a biovýrobky (Biologické materiály sú materiály z biologických zdrojov (napr. drevo, plodiny alebo vlákna), môžu byť využité v rozličných výrobkoch a odvetviach (napr. stavebníctvo, nábytok, papier, potraviny, textil, chemický priemysel ...) a na energetické účely (napr. biopalivá). Biohospodárstvo tak poskytuje alternatívy k energii a produktom založeným na fosílnych palivách. Podpora: napr. kaskádové využívanie obnoviteľných zdrojov s niekoľkými cyklami opätovného použitia a recyklácie (napr. drevo možno použiť viacerými spôsobmi a opätovné použitie a recyklácia sa môžu uskutočniť niekoľkokrát), inovácie, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu (nábytok, drevené obaly).

6. Inovácie, investície a iné horizontálne opatrenia(Inovácie majú kľúčovú úlohu - cieľ prehodnotiť modely/spôsoby výroby a spotreby a premeniť odpad na produkty s vysokou pridanou hodnotou. Naviac výskum a inovácie prispievajú ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a modernizácii priemyslu EÚ. Podpora:  finančné mechanizmy v EÚ (napr. programy v rámci politiky súdržnosti, LIFE a COSME, verejné a súkromné zdroje financovania, Európsky fond pre strategické investície (EFSI), poradenské a finančné nástroje EIB v rámci programu InnovFin), výmena najlepších postupov a skúseností medzi regiónmi.)

7. Monitorovanie pokroku(10 indikátorov obehového hospodárstva, hlavný zdroj údajov Eurostat)

Výroba a spotreba

1

Sebestačnosť EÚ pre kritické suroviny

2

Zelené verejné obstarávanie v EÚ – veľké verejné obstarávanie

3a-c

Produkcia odpadu: na osobu (komunálny), na HDP (všetok odpad okrem významného minerálneho odpadu), na vnútroštátnu spotrebu materiálu (všetok odpad okrem významného minerálneho odpadu)

4

Odpad z potravín

Odpadové hospodárstvo

5a-b

Celkové recyklačné limity (komunálny odpad, všetok odpad okrem významného minerálneho odpadu)

6a-f

Recyklačné limity pre špecifické prúdy odpadov (celkové obaly, plastové obaly, elektrozariadenia, drevené obaly, bioodpad, odpady zo stavieb a demolácií)

Druhotné suroviny

7

Podiel recyklovaných materiálov k požiadavkám na suroviny (podiel druhotných surovín k požiadavkám na celkové materiály – pre špecifický materiál a pre celé hospodárstvo)

8

Obchodovanie s recyklovateľnými surovinami (dovoz a vývoz vybraných recyklovateľných surovín)

Konkurencieschopnosť a inovácie

9a-c

Súkromné investície, práca a hrubá pridaná hodnota (súkromné investície, počet zamestnaných osôb a hrubá pridaná hodnota v sektoroch obehového hospodárstva)

10

Patenty (počet patentov týkajúcich sa recyklácie a druhotných surovín)

Vytlačiť