Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

V súčasnosti platí v Slovenskej republike zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006. Zákon upravuje postup odborného  a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením a navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitých predpisov. K zákonu je vydaná vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Aktivity SAŽP v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie

  • spolupracuje s MŽP SR pri tvorbe a pripomienkovaní právnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  • pripravuje analýzy a podklady z dát Informačného systému EIA/SEA pre reportingové povinnosti SR v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  • spracováva dokumentáciu pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.,
  • buduje a prevádzkuje dokumentačné centrum pre evidenciu a uchovávanie dokumentácie z procesu EIA/SEA,
  • zabezpečuje tvorbu a prevádzku informačného systému pre účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, včítane verejnosti,
  • vypracováva propagačné materiály, metodické príručky, a časopis Spravodajca EIA/SEA pre aplikáciu procesu EIA/SEA v praxi,
  • participuje na medzinárodných projektoch zaoberajúcich sa zdokonalením impelemtácie procesu EIA/SEA v rámci EÚ,
  • zabezpečuje školenia pre štátnu správu a odbornú verejnosť a medzinárodné konferencie v oblasti EIA/SEA.

Viac informácií o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nájdete tu.

Kontaktné osoby

Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Andrea Saxová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
andrea.saxova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595041
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
 

 

Vytlačiť