fotogaléria

Indikátory (resp. ukazovatele) predstavujú formu kvantitatívnych (merateľných), ale aj kvalitatívnych údajov, ktoré sú použité pre ilustráciu a vysvetlenie komplexných (napr. environmentálnych) javov a procesov jednoduchým spôsobom.

Environmentálne indikátory slúžia ako významný prostriedok, resp. nástroj v procese hodnotenia stavu a vývoja životného prostredia smerom k účinnosti plnenia vytýčených environmentálnych cieľov, ako aj k udržateľnému rozvoju. Významne môžu napomáhať pri plánovaní, stanovovaní politických cieľov a kontrole ich plnenia a k tvorbe následných opatrení a nástrojov smerujúcich k ich dosiahnutiu v rôznych koncepčných a strategických dokumentoch. Rovnako sú zdrojom informácií z rôznych oblastí životného prostredia a s ním súvisiacich aspektov pre širokú verejnosť.

 

Indikátory ŽP sú tvorené, sledované a zoskupené v základných súboroch podľa predmetu ich hodnotenia. Sú členené na:

 

Kľúčové indikátory životného prostredia tvoria základný súbor 38 vybraných ukazovateľov, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie v rámci jeho zložiek, faktorov i nástrojov starostlivosti o ŽP. 

Jedná sa o indikátory vplyvov ekonomickej činnosti na ŽP a sú prostriedkom hodnotenia stupňa integrácie environmentálnych aspektov do sektorových politík. Hodnotených je 6 sektorov - Doprava, Energetika, Priemyselná výroba, Poľnohospodárstvo, Lesné hospodárstvo a Cestovný ruch.

Indikátory slúžia na monitorovanie pokroku napĺňania zásad a princípov zeleného rastu. V rámci tohto súboru sú sledované politické opatrenia a ekonomické nástroje, ich vplyv na dosiahnutie environmentálnej a zdrojovej produktivity, na zachovanie prírodného kapitálu a sledovanie environmentálneho rozmeru kvality života.

Súbor indikátorov je vyvinutý za účelom sledovania vývoja v oblasti využívania prírodných zdrojov, sledovania udržateľnosti v oblasti spotreby a výroby.

Indikátory biodiverzity (ISOB) sumarizujú údaje o celkovom stave biodiverzity na Slovensku a trendoch v jej zmenách, ako aj o faktoroch, ktoré tento stav ovplyvňujú. Aktuálny súbor ISOB bol schválený uznesením vlády SR č. 8 z 13. januára 2016.

Indikátory monitorujúce prechod na obehové hospodárstvo v rámci štyroch tematických oblastí: Výroba a spotreba, Nakladanie s odpadmi, Sekundárne suroviny, Konkurencieschopnosť a inovácie.

 

Všetky indikátory v uvedených súboroch sú spracované vo forme indikátorových listov s jednotnou štruktúrou a odpovedajú na základné kľúčové otázky, vrátane prehľadu postavenia Slovenska v medzinárodnom hodnotení.

 

Databáza environmentálnych indikátorov (EnvⓘDat)

EnvⓘDat poskytuje sprístupňovanie konkrétnych databázových údajov environmentálnych indikátorov, je nástrojom na poskytovanie včasných, cielených a relevantných informácií o ŽP, ktoré sú využívané pri tvorbe správ a indikátorov ŽP.

Údaje sú tu štruktúrované ako časové rady indikátorov ŽP a indikátorov súvisiacich so ŽP za SR, príp. ich medzinárodné porovnania, pričom databáza v súčasnosti obsahuje cca 277 indikátorov usporiadaných do 14 tematických oblastí.

 

Vytlačiť