fotogaléria

Správy o ŽP sú spracovávané:

  • prierezovo, príp. podľa tematického prístupu,
  • prevažne pre celé územie SR,
  • za obdobie jedného alebo viac rokov.

 

Druhy správ o ŽP:

- WORKSHOPY

 - za oblasť dopravy, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu

- brožúry o vývoji životného prostredia v SR
- publikácia Životné prostredie pre všetkých
- letáky

- publikácie ohľadne problematiky zeleného rastu, zelených domácností, či obehového hospodárstva

- Indikátorové správy o zložkách ŽP
- Indikátorové správy o faktoroch ŽP

 

Správy / brožúry sú v niektorých prípadoch vydávané v tlačenej verzii alebo na CD a vždy sú dostupné v elektronickej verzii na internete - na www.enviroportal.sk

Vytlačiť