PARTICIPÁCIA SR NA ČINNOSTI EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY EEA

Slovenská republika sa oficiálne stala členom EEA 1. augusta 2001, kedy vstúpila do platnosti Zmluva medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenskej republiky v EEA a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (Eionet). Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom NFP (National Focal Point) za Slovensko sa stala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a bol vymenovaný zástupca SR do Predstavenstva (Management Board). V súčasnosti túto funkciu zastáva ako alternant gnerálny riaditeľ SAŽP, Mgr. Michal Maco.

Z členstva SR v EEA vyplývajú pre SAŽP nasledovné povinnosti: 

  • koordinácia národných aktivít vo vzťahu k EEA, koordinácia činností medzi EEA a národným uzlom siete Eionet;
  • účasť odborníkov SAŽP v Eionet skupincách;
  • distribúcia informácií a zabezpečovanie dátových tokov medzi EEA, NFP SR, Eionet skupinami;
  • pripomienkovanie a vystavovanie materiálov EEA, hodnotiacich správ a ich jednotlivých návrhov, pracovných programov EEA na príslušné roky na národnom portáli siete Eionet;
  • pravidelná účasť na pracovných stretnutiach Eionet/NFP a pracovných stretnutiach Predstavenstva organizovaných EEA, účasť na webinároch a expertných stretnutiach Eionet skupín;
  • prevádzka národného portálu Eionet SK.
Vytlačiť