PUBLIKÁCIE EEA

Jednou z významných činností EEA je tvorba špecializovaných správ, ktoré zhodnocujú stav jednotlivých zložiek životného prostredia, vzťahy medzi nimi a vplyv ľudskej činnosti na prostredie a zdravie človeka.

Publikácie vydávané EEA možno členiť na:

Správy o stave životného prostredia (Environmental assessment reports)

5-ročné výhľadové správy (outlook reports) – opisujú stav ŽP Európy a vývojové trendy ŽP na základe poznania jeho stavu. Tieto správy majú paneurópsky rozsah. Ich cieľom je zároveň monitorovať dopad aktuálnej environmentálnej politiky EÚ na stav ŽP, analyzovať a vyhodnocovať plnenie Environmentálneho akčného plánu EÚ (EAP) a na základe takto získaných výsledkov formulovať prioritné environmentálne problémy v EÚ, ako aj v jednotlivých jej členských krajinách.

Správy indikátorového typu (Environmental signals) – sú vydávané s ročnou periodicitou, s rotujúcou obsahovou štruktúrou. Ich hlavným cieľom je na základe poznaných kľúčových environmentálnych problémov Európy, identifikovaných v správach vyššie uvedeného typu monitorovať aktuálny vývoj v týchto oblastiach životného prostredia EÚ. Nemapujú environmentálnu politiku EÚ v celej šírke, ale iba v jej vybraných častiach. Správy tohto typu sú určené predovšetkým predstaviteľom vysokých politických kruhov z rôznych orgánov a inštitúcií EÚ.

Správy o environmentálnych problémoch (Environmental issue reports) – poskytujú základné vedomosti a analýzy konkrétnych environmentálnych problémov zamerané na podporu rozvíjania a implementácie environmentálnej politiky.

Tematické správy (Topic reports) – tieto správy vychádzajú z monitoringu a aktivít EEA spojených so zberom dát, opisujú alebo analyzujú vplyvy a kvalitu životného prostredia vo vybraných tematických oblastiach.

Technické správy (Technical reports) a príručky – zaoberajú sa metodologickými aspektami environmentálneho monitoringu. Tieto správy sú často značne špecializované, sú určené odborníkom a špecialistom v environmentálnych inštitúciách, EIONETe a inde. Tieto správy vychádzajú prednostne v elektronickej podobe, ich knižná verzia vychádza v pomerne malom náklade.

Všeobecný informačný materiál – rôzne druhy propagačných materiálov (brožúry, katalógy, plagáty, audiovizuálny materiál, atď.)

Publikácie EEA nájdete na http://reports.eea.europa.eu/.

Webová stránka obsahuje úplné textové verzie väčšiny správ, pričom stále väčší počet správ je vo viacerých jazykoch. Všetky materiály na tejto stránke sa dajú načítať bezplatne.

Vytlačiť