fotogaléria

V rámci medzinárodných aktivít vo vzťahu k OECD zabezpečuje SAŽP plnenie úloh vyplývajúcich zo zastúpenia SR vo Working Party on Environmental Information (WPEI) a v Join Working Party on Agriculture and Environment (JWPAE). Je národným koordinátorom poskytovania informácií v oblasti životného prostredia v zmysle požiadaviek OECD.

V súčasnej dobe je SAŽP v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny zapojená do prípravy národného súboru indikátorov zeleného rastu v rámci Stratégie zeleného rastu OECD, ktorej cieľom je harmonizácia hospodárskeho rastu a udržateľnosti životného prostredia pri súčasnom zlepšovaní eko-efektívnosti hospodárskeho rastu a posilnenia synergií medzi životným prostredím a ekonomikou.

Navrhnutých a vyhodnotených bolo celkovo 31 indikátorov v rámci 4 oblastí, ktoré umožňujú predkladať laickej, odbornej verejnosti aj verejným činiteľom včasné, cielené a relevantné informácie o ŽP formou indikátorového hodnotenia, ktoré vychádza z metodológie tzv. integrovaného environmentálneho hodnotenia ŽP rozpracovanej OECD a EEA, založenej na príčinno-následnej (kauzálnej) súvislosti medzi stavom a trendmi vývoja ŽP, tlakmi na ŽP, realizovanými opatreniami na nápravu tohto stavu a o následkoch vyplývajúcich z aktuálneho stavu ŽP na zdravie človeka, diverzitu, kvalitu a funkčnosť ekosystémov a na vývoj tzv. kumulatívnych environmentálnych problémov.

Viac informácií je k dispozícii na oficiálnej stránke OECD

Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru informačnej podpory environmentálnej politiky 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť