Prírodný a udržateľný turizmus

Slovenská agentúra životného prostredia sa v rámci svojich činností venuje agende prírodného a udržateľného turizmu, t. j. tvorbe analýz území a navrhovaniu aktivít, ktorými sa podporuje súlad medzi prírodným, socio-ekonomickým a kultúrnym prostredím v rámci udržateľného rozvoja a zlepšovania životného prostredia. 

Konkrétne ide o tieto aktivity:

  • Výskumná činnosť je zameraná na analyzovanie podmienok v skúmaných územiach, vyhodnocovanie procesov a vytváranie návrhov smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia, k zachovávaniu prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva tak, aby sa zvyšovala životná úroveň miestneho obyvateľstva a posilňoval sa miestny rozvoj, ekonomika a pracovné miesta. Tým sa prispieva k napĺňaniu vízie ENVIROSTRATÉGIE 2030 „dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a podporovať udržateľný rozvoj“ a ďalších dokumentov. Turizmus je významný fenomén, pretože sa podieľa na zachovávaní a udržiavaní prírodného a kultúrneho bohatstva pre budúce generácie, pričom reaguje na potreby životného prostredia, prírody, krajiny, hospodárstva a miestnych obyvateľov. Má spoločenský, poznávací, edukačný a environmentálny prínos pre aktérov a návštevníkov. Zohľadňuje súčasné i budúce ekonomické, rozvojové, sociálne a environmentálne aspekty.
  • Zvyšovanie environmentálneho povedomia o životnom prostredí, prírode, krajine, udržateľnom turizme, rozvoji území a inováciách prostredníctvom edukačných činností pre univerzity, školy, odbornú i laickú verejnosť. V rámci výskumného a vedeckého zamerania prednášame na univerzitách témy súvisiace so životným prostredím, prírodným turizmom, zodpovedným a udržateľným cestovným ruchom, prírodným a kultúrnym bohatstvom a s miestnymi rozvojovými aktivitami. Tiež sa s prednáškami zúčastňujeme na konferenciách, seminároch a workshopoch.
  • Spolupráca s viacerými národnými subjektmi: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy SR, s inštitúciami, úradmi a oddeleniami životného prostredia, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, univerzitami, školami, organizáciami a pod.
  • Tiež sa zameriavame na poskytovanie konzultácií a poradenstva pre inštitúcie, organizácie a aktérov spätých so životným prostredím, cestovným ruchom, miestnym a regionálnym rozvojom. Posilňujeme medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom aktivít v expertných skupinách.

Kontakt:

Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374 281, 0908 901 960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť