V rámci výskumnej a vedeckej činnosti zverejňujeme naše výsledky vo forme rôznych publikačných výstupov:

1)  vo vedeckej monografii Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu na príkladoch piatich území Slovenska (2022)

Odporúčaná citácia monografie: SLOBODNÍKOVÁ, O. 2022. Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu na príkladoch piatich území Slovenska. Vyd. Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. 1. vydanie. 256 s. ISBN 978-80-8213-065-5

2) vo vedeckom časopise GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 26 č. 2 v článku Percepcia prírodného a udržateľného turizmu vo vybraných chránených územiach Slovenska (2022)

Odporúčaná citácia: SLOBODNÍKOVÁ, O. 2022. Percepcia prírodného a udržateľného turizmu vo vybraných chránených územiach Slovenska. Geografické informácie: recenzovaný vedecký časopis Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Roč. 26, č. 2. (2022). str. 227-243. ISSN 1337-9453

 3) vo vedeckom zborníku GEOGRAFICKÉ ŠTÚDIE Nr. 16 v článku Rekreačné stredisko Šachtičky z hľadiska cestovného ruchu a životného prostredia (2023)

Odporúčaná citácia: SLOBODNÍKOVÁ, O. 2023. Rekreačné stredisko Šachtičky z hľadiska cestovného ruchu a životného prostredia. Geografické štúdie Nr. 16: recenzovaný vedecký zborník Katedry geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ed.: Martina Škodová, Banská Bystrica: Belianum, 2023. str. 88-126. ISBN 978-80-557-2017-3.   ISBN (online) 978-80-557-2049-4

DOI https://doi.org/10.24040/2023.9788055720494

Vytlačiť