K podstatným národným dokumentom patria tie, ktoré sú schválené uznesením vlády SR a jednotlivými rezortmi s kľúčovými bodmi týkajúcimi sa udržateľného cestovného ruchu, ako aj životného prostredia, krajiny, prírody, turizmu, ekonomiky, regionálneho rozvoja a spoločnosti. Hoci ide o národné dokumenty, ich platnosť je účinná aj na regionálnej a miestnej úrovni. Webové stránky na kľúčové dokumenty uvádzame nižšie.

Legislatíva

Aktivity udržateľného cestovného ruchu, rozvoj infraštruktúry CR a zachovávanie prírodného, krajinného, kultúrneho a historického bohatstva súvisí s aktivitami, ktoré povoľuje viacero zákonov a ich schválených noviel, vyhlášok, zmien či doplnkov. Uvádzame niekoľko podstatných zákonov vzťahujúcich sa k cestovnému ruchu, regionálnemu rozvoju, ochrane prírody a krajiny, lesom, poľovníckym spoločenstvám, pozemkom, plánovaniu, zájazdom, sprievodcovstvu, k športovým podujatiam či pamiatkovému fondu.

Štatistiky CR

Štatistické dáta a ukazovatele sú významným zdrojom informácií, ktoré je nutné poznať a správne interpretovať. Webová stránka Štatistického úradu SR sa v rámci Odvetvových štatistík venuje aj aktuálnym dátam z cestovného ruchu.

 

Vytlačiť