Cestovný ruch je významný fenomén, ktorý zahŕňa spoznávanie krajín, nových lokalít, miest i vidieckych sídiel, nielen na národnej úrovni, t.j. na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aby sa zachovalo prírodné, kultúrne a historické bohatstvo aj pre ďalšie generácie, je potrebné riadiť sa dokumentmi na globálnej úrovni. Nižšie sú uvedené webové stránky, na ktorých sú zverejnené dôležité informácie a dokumenty k udržateľnému cestovnému ruchu a k udržateľnému rozvoju.

 • World Tourism Organisation

  Svetová organizácia cestovného ruchu OSN (UNWTO) je zodpovedná za podporu udržateľného a dostupného cestovného ruchu. UNWTO ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti cestovného ruchu ho propaguje ako významnú silu ekonomického rastu, inkluzívneho rozvoja a environmentálnej udržateľnosti.

 • World Heritage and Sustainable Tourism Programme

  Svetové dedičstvo a Program udržateľného cestovného ruchu UNESCO predstavuje nový prístup založený na dialógu a spolupráci zainteresovaných strán, pričom je plánovanie cestovného ruchu a manažment svetového dedičstva integrovaný na úrovni destinácie. Prírodné a kultúrne bohatstvo je chránené a cestovný ruch sa rozvíja vhodným a udržateľným spôsobom.

 • Sustainable Tourism Development

  Princípy udržateľnosti turizmu sa týkajú environmentálnych, ekonomických a sociálnych aspektov rozvoja cestovného ruchu. Medzi týmito tromi dimenziami je prospešné vytvárať vhodnú rovnováhu, aby sa zaručila environmentálna, ekonomická a sociálna udržateľnosť v cestovnom ruchu a životnom prostredí.

 • Sustainable Tourism

  Regióny a štáty rozvíjajú svoj cestovný ruch, čo má vplyv na životné prostredie, prírodné zdroje, obyvateľov, návštevníkov, ekonomiku, zamestnanosť, produkty a služby. Aby sa nepoškodili a nevyčerpali zdroje (prírodné, ekonomické a sociálne), ktoré robia región atraktívnym pre návštevníkov, turistov i domácich obyvateľov, je potrebné zamerať sa na udržateľný rozvoj, starostlivosť a ochranu týchto zdrojov aj pre budúce generácie.

 • 2030 Agenda for Sustainable Development Goals

  Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré majú environmentálny, ekonomický a sociálny rozmer. Udržateľný cestovný ruch (a aj jeho súčasť prírodný turizmus) sa podieľa na všetkých cieľoch Agendy 2030.

 • Carpathian Convention

  Karpatský dohovor je subregionálna zmluva na podporu udržateľného rozvoja a ochranu karpatského regiónu. Podpísalo ho sedem štátov, do ktorých Karpaty zasahujú: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina. Toto pohorie predstavuje významné ekologické, ekonomické, kultúrne, rekreačné a životné prostredie v Európe. Z hľadiska turizmu je významným dokumentom Protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.

 • Alpine Convention

  Alpský dohovor je prvá medzinárodná zmluva ôsmych krajín alpského regiónu (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Monako, Slovinsko a Švajčiarsko) zameraná na životné prostredie, turizmus, udržateľný rozvoj, vzájomnú spoluprácu a aktivity signatárskych štátov v rámci starostlivosti, tvorby a ochrany tohto alpského regiónu.

 • Ethics Convention

  Globálny etický kódex pre cestovný ruch (GCET) je základným referenčným rámcom pre zodpovedný a udržateľný cestovný ruch a je komplexným súborom princípov, ktoré majú viesť kľúčových hráčov v rozvoji cestovného ruchu. Je adresovaný vládam, cestovnému ruchu, komunitám, návštevníkom. Jeho cieľom je pomôcť maximalizovať výhody tohto sektora a zároveň minimalizovať jeho potenciálne negatívny vplyv na životné prostredie, kultúrne dedičstvo a komunity na celom svete. 

Vytlačiť