Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (BEISS)

Informačný systém www.beiss.sk.

Portál BEISS (Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska) je informačný systém o životnom prostredí na úrovní sídiel, t. j. miest a obcí. Sprístupňuje všeobecné informácie o sídlach Slovenska, vybraných zložkách životného prostredia, environmentálnej infraštruktúre, koncepčných dokumentoch a ostatné informácie o sídlach Slovenska. Ide o otvorený informačný systém, založený na jednotnej územnej identifikácií údajov - IC ZUJ podľa katastrálnych území. Je možné k nemu pridávať ďalšie údaje a subsystémy založené na tej istej identifikácií.
BEISS umožňuje rýchlu orientáciu sa v získavaní informácii o sídle z environmentálnej oblasti pomocou databázových položiek - tematicky zoradených a tiež odkazov, cez ktoré možno získať ďalšie dostupné informácie či už environmentálneho alebo legislatívneho charakteru. Umožňuje priebežné zhromažďovanie a zdieľanie týchto údajov pre verejnosť, štátnu správu, samosprávu a ďalšie subjekty.
Portál BEISS je určený pre široké spektrum cieľových skupín reprezentovaných štátnymi orgánmi, odbornou aj laickou verejnosťou.

 

Informácie na portáli beiss sú zaradené do piatich oblastí.

1. oblasť   tvoria všeobecné informácie, rozdelené do problematík: základné údaje o sídle, prírodné podmienky, krajinná štruktúra a demografické údaje.

2. oblasť   poskytuje základné informácie o jednotlivých zložkách životného prostredia ako je ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, biota a odpady.

3. oblasť   je zameraná na charakteristiku environmentálnej infraštruktúry sídiel v rozsahu ich katastrálnych území v zmysle definície: Environmentálna infraštruktúra predstavuje súbory stavieb, zariadení, systémov, ako aj celý rad priemyselných a environmentálnych technológií pre ochranu zdravia obyvateľstva, ako aj pre zachovanie, ochranu a obnovu prírodného prostredia. Táto oblasť je rozčlenená na environmentálne prvky sídiel, environmentálna občianska vybavenosť a environmentálna regionalizácia.

4. oblasť   obsahuje údaje o partnerstvách, koncepčných materiáloch, štátnej správy a čerpaní finančných prostriedkov sídla týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

5. oblasť   poskytuje „ostatné informácie“, t. j. všeobecné informácie, ktoré upresňujú samotný portál BEISS. Sú to: zdroje, vysvetlivky, linky a kontakty. Vizualizácia údajov je doplnená aj o grafickú formu v podobe grafov a celoslovenských mapových prehľadov.

Súčasná údajová databáza obsahuje doteraz získané a spracované údaje o sídlach v Slovenska a zobrazuje viac ako 300 databázových položiek pre 2929 IC ZUJ sídiel zahŕňajúcich obce, mestá, vojenské obvody a mestské časti Bratislavy a Košíc.

 

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť