Informačný systém Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (www.beiss.sk)

Portál BEISS (Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska) je informačný systém o životnom prostredí na úrovní sídiel t. j. miest a obcí. Sprístupňuje všeobecné informácie o sídlach Slovenska, vybraných zložkách životného prostredia, environmentálnej infraštruktúre, koncepčných dokumentoch a ostatné informácie o sídlach a to najmä grafické. Ide o otvorený informačný systém, založený na jednotnej územnej identifikácií údajov - IC ZUJ podľa katastrálnych území. Je možné k nemu pridávať ďalšie údaje a subsystémy založené na tej istej identifikácií.

BEISS umožňuje rýchlu orientáciu sa v získavaní informácii o sídle z environmentálnej oblasti pomocou databázových položiek - tematicky zoradených a tiež odkazov, cez ktoré možno získať ďalšie dostupné informácie či už environmentálneho charakteru alebo legislatívneho charakteru. Umožňuje priebežné zhromažďovanie a zdieľanie týchto údajov pre verejnosť, štátnu správu, samosprávu a ďalšie subjekty.

 

Informácie na portáli beiss sú zaradené do piatich oblastí.

Prvú oblasť   tvoria všeobecné informácie, rozdelené do problematík: základné údaje o sídle, prírodné podmienky, krajinná štruktúra a demografické údaje.

Druhá oblasť   poskytuje základné informácie o jednotlivých zložkách životného prostredia ako je ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, biota a odpady.

Tretia oblasť   je zameraná na charakteristiku environmentálnej infraštruktúry sídiel v rozsahu ich katastrálnych území v zmysle definície: Environmentálna infraštruktúra predstavuje súbory stavieb, zariadení, systémov, ako aj celý rad priemyselných a environmentálnych technológií pre ochranu zdravia obyvateľstva, ako aj pre zachovanie, ochranu a obnovu prírodného prostredia. Táto oblasť je rozčlenená na environmentálne prvky sídiel, environmentálna občianska vybavenosť a environmentálna regionalizácia.

Štvrtá oblasť   obsahuje údaje o partnerstvách, koncepčných materiálov, štátnej správe a čerpaní finančných prostriedkov sídla týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

Piata oblasť   poskytuje ostatné informácie t. j. všeobecné informácie, ktoré upresňujú samotný portál BEISS. Sú to: zdroje, vysvetlivky, linky a kontakty. Vizualizácia údajov je doplnená aj o grafickú formu v podobe grafov a celoslovenských mapových prehľadov.

Súčasná údajová databáza obsahuje doteraz získané a spracované údaje o sídlach v Slovenska a zobrazuje viac ako 300 databázových položiek pre 2929 IC ZUJ sídiel zahŕňajúcich obce, mestá, vojenské obvody a mestské časti Bratislavy a Košíc.

 

Aktivity plánované v tomto roku sú zamerané hlavne na aktualizáciu databázy informačného systému BEISS. Hľadanie ďalších vhodných údajov pre zaradenie do informačného portálu BEISS súvisiacich s životným prostredím na úrovni sídiel.

 

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia env. strategického plánovania a ekol. sietí 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť