Degradované územia

Degradované územie je definované ako nevyužívané, opustené či ekologicky postihnuté územie, ktoré stratilo svoje pôvodné využitie. Medzi príčiny vzniku takýchto území zaraďujeme dopad spoločenských a ekonomicko-sociálnych zmien, transformáciu hospodárstva, demografické zmeny, prírodné katastrofy, zmeny životného štýlu a systémové zmeny.

Problematika degradovaných území (brownfieldov) sa doteraz na Slovensku riešila iba okrajovo, v rámci iných projektov, a na lokálnej úrovni. Z medzinárodných skúseností vyplýva, že najvhodnejším riešením je komplexné riešenie na celoštátnej úrovni.

V súčasnosti je trendom v Európskej únii tzv. zahusťovanie miest. To znamená okrem iného, že aj na nové investičné zámery je snaha využívať zastavané územia, ktoré sú opustené, chátrajú, alebo neplnia svoj účel, s cieľom nerozširovať mestá a nezastavovať zelené plochy. Brownfieldy sú v tomto smere ideálne objekty, keďže neplnia svoj pôvodný účel a pri ich transformácií nie je potrebné zaberať novú poľnohospodársku pôdu. Samozrejme, v prípade potreby je nutné zabezpečiť dekontamináciu a revitalizáciu takýchto území.

Potenciál pre zahusťovanie predstavujú najmä plochy vyskytujúce sa medzi už existujúcou výstavbou alebo tzv. nedostatočne využité plochy, ktoré sú už sčasti zastavané ale majú potenciál pre ďalší rozvoj.

Nitra

Zoborské kasárne, Nitra, foto: SAŽP

Stav mapovania degradovaných území v Slovenskej republike

Na základe terénneho prieskumu OSSRK spracováva identifikáciu a inventarizáciu degradovaných lokalít a následne vytvára databázu degradovaných území miest Slovenska v prostredí GIS.

Cieľom je zmapovanie degradovaných území a brownfieldov vo všetkých mestách SR, vytvorenie informačného systému degradovaných území a podkladov pre ich revitalizáciu.

Do roku 2020 bolo zmapovaných 60 miest Slovenska a bolo v nich identifikovaných 398 degradovaných území s celkovou rozlohou 1608 ha.

Trenčianske Teplice

Kúpeľný dom Machnáč, Trenčianske Teplice, foto: SAŽP

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Robert Robenek Ing.
špecialista pre manažment brownfieldov 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť