Podporuje budovanie znalostnej platformy pre Životné prostredie v EÚ (Prioritný cieľ 5 v rámci 7. Environmentálneho akčného plánu - Zlepšiť vedomostnú základňu faktov pre politiku Únie v oblasti životného prostredia).

V roku 2019 je pre zabezpečenie kontinuity a aktuálnosti dát úlohou aktualizovať zdrojové dáta s periodicitou 1 rok. Tiež sa budú aktualizovať dáta, ktorých periodicita je nižšia ako 1 rok, poprípade sa aktualizujú príležitostne ak takéto dáta sú dostupné.

Ako jeden z výrazných atribútov v rámci životného prostredia je i doprava. A preto je zámerom doplniť i údaje o dopravných nehodách a automobilovej doprave v súvislosti so stretmi so zverou. Následne budú vykonávané čiastkové analýzy na základe získaných, aktualizovaných podkladových databáz.

Počas roka 2019 sa budú dokumentovať jednotlivé regióny environmentálnej kvality súčasťou čoho je i zber fotodokumentácie pre pripravovanú publikáciu Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2020.

 

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia env. strategického plánovania a ekol. sietí 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu regionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

 

Vytlačiť