XI. ročník konferencie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST

„Environmentálna kvalita sídiel SR – zelená infraštruktúra v urbánnom prostredí“

 1. október 2020, Žilina

 

PROGRAM

1. október 2020 (štvrtok)

  8:45 – 9:30               Registrácia účastníkov

  9:30 – 9:40               Otvorenie konferencie (zástupca MŽP SR)

                                      Príhovor  RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.,generálny riaditeľ SAŽP

                                      Príhovor  Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina

 

I. BLOK: Environmentálna politika EÚ a SR v kontexte dosahovania cieľov Agendy 2030

                                       (moderátor: zástupca z MŽP)

9:40 – 10:00               Príležitosť pre mestá v kontexte Envirostratégie 2030 a Európskej zelenej dohody

                                       (Mgr. Viera Baštáková, MŽP SR)

10:00 – 10:20             Uplatňovanie environmentálnej politiky pri tvorbe kvality miest SR

                                       (RNDr. Jozef Klinda, environmentalista, Envirokabinet Halíč)

10:20 – 10:40             Diskusia

10:40 – 11:00             Prestávka

 

II. BLOK: Zelená infraštruktúRa v urbánnom prostredí – metodické prístupy

                                      (moderátorka: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.)

11:00 – 11 :20            Legislatívne a metodické prístupy k tvorbe a implementácii zelenej infraštruktúry

                                       v európskom kontexte

                                      (Ing. Attila Tóth, PhD., Fakulta záhradníctva a krajin. inžinierstva SPU Nitra)

11:20 – 11:40             Integrovaný prístup k rozvíjaniu zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí

                                      (doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD., SAŽP)

11:40 – 12:00             Prístupy k rozvoju zelenej infraštruktúry v minulosti  a v súčasnosti

                                      (doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen)

12:00 – 12:20            Manažment sídelnej zelene

                                      (Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava)

12:20 – 12:40            Diskusia

12:40 – 13:40            Obed

 

III. blok: Zelená infraštruktúRa v urbánnom prostredí – príklady dobrej praxe

                                      (moderátorka: RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD.)

13:40 – 14:00            Príklady zvyšovania biodiverzity v mestách

                                      (Ing. Andrej Devečka, BROS Bratislava)

14:00 – 14:20            Regenerácia vybraných zelených plôch v meste Nitra

                                      (Ing. Štefan Lančarič, PhD., Odbor životného prostredia MsÚ Nitra)

14:20 – 14:40            Pozitívne príklady zelenej infraštruktúry mesta Púchov

                                      (Mgr. Veronika Hantáková, PhD., Odbor výstavby, investícií, životného prostredia

                                       a stavebného úradu MsÚ Púchov)

14:40 – 15:00            Diskusia

15:00 – 15:15             Prestávka

15:15 – 15:35             Výklad k posterovej výstave „Zelené plochy v Nitre.“

                                      (Ing. Štefan Lančarič, PhD., Odbor životného prostredia MsÚ Nitra)                                 

15:35 – 16:00             Výklad k posterovej výstave „Zelená infraštruktúra v sídlach miest“

                                      (doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD., SAŽP)

 16:00 – 16:15            Závery konferencie

 

 zmena programu vyhradená

Informačná lišta a logá národného projektu

Vytlačiť