Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia vás pozývajú na


X. ročník medzinárodnej konferencie 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST
A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Lepší mestský život vďaka kvalitnému životnému prostrediu

1. - 2. október 2019
Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, Žilina

Konferencia je organizovaná pod záštitou ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa.

 

Mestá neustále lákajú čoraz väčší počet obyvateľov diverzifikovanou ponukou pracovných príležitostí, sú centrami vzdelávania, vedy, ponúkajú široké možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia. Pri ich konečnom rozhodovaní, v ktorom meste si ľudia vybudujú svoj domov, má pre nich čoraz väčší význam ukazovateľ kvality života jeho obyvateľov. Okrem environmentálneho aspektu ide samozrejme aj o demografický, ekonomický, sociálny a estetický. 

Konferencia je zameraná na prezentovanie inšpirácií, nápadov a riešení v rámci skvalitňovania životného prostredia miest a na zdôraznenie významu lokálnych environmentálnych dát pre lepšie rozhodovanie samospráv.

Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmena skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych nápadov a riešení do praxe. 

Príklady dobrej praxe a správne sústredenie informácií o životnom prostredí miest vedú k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie. 

Osobitosťou tejto konferencie je vytvorenie priestoru na zviditeľnenie a ocenenie miest úspešných v súťaži ENVIROMESTO 2019, ktoré realizujú aktivity a trvalé opatrenia zamerané na mestské životné prostredie a uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote prostredníctvom inovatívnych postupov v plánovaní a manažmente mestskej krajiny.

Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a štátnej správy, urbanistom, vedeckým a univerzitným pracovníkom, členom občianskych združení a verejnosti.

 

Tematické okruhy

♦  Environmentálne riešenia pre skvalitnenie života v mestách.

♦  Príklady dobrej praxe od laureáta súťaže ENVIROMESTO 2019.

♦  Príklady dobrej praxe od víťazov súťaže v oblastiach:

           A,  Prechod na zelené a obehové hospodárstvo

           B. Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra

           C. Ochrana ovzdušia

           D. Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

♦  Lokálne environmentálne dáta ako významný faktor pre rozhodovanie samospráv.

  

Rokovací jazyk

Slovenčina a čeština.

 

Miesto konania

Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, Žilina

GPS koordináty:  N 49.219600  E 18.739600

Mapa: https://goo.gl/maps/mTMZSvBQtnsiZdsy9

  

GARANTI KONFERENCIE

JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR

RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ SAŽP

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., riaditeľ sekcie environmentalistiky SAŽP

 

Programový výbor konferencie

Mgr. Zlatica Csontos Šimoňáková, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, MŽP SR, Bratislava

Ing. Peter Hanúsek, zástupca generálneho riaditeľa SAŽP

RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD., vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, SAŽP

Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., Technická univerzita Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Zvolen

RNDr. Ondřej Mikeš, PhD., Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Brno

Mgr. Petr Hermann, predseda Národnej siete Zdravých miest ČR, Litoměřice

 

Organizačný výbor konferencie

Ing. Marta Slámková, SAŽP

Ing. arch. Zdena Brzá, SAŽP

Bc. Tomáš Mičík, SAŽP

Eva Barčiaková, SAŽP

 

Odborná spolupráca

Odbor politiky životného prostredia sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, MŽP SR.

 

Registrovať sa môžete na:  http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-zpm-er/

Po naplnení kapacity bude registrácia ukončená.

 

Informačná lišta a logá národného projektu

 

Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374 281, 0908 901 960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Marta Slámková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
zdena.brza@sazp.sk
041 5070915, 0915 595180
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť