XI. ročník medzinárodnej konferencie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Kvalitnejší život v mestách

 

23. november 2021 (utorok)

I. BLOK: ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA EÚ A SR V KONTEXTE DOSAHOVANIA CIEĽOV AGENDY 2030
Moderuje: Bc. Tomáš Mičík, Sovenská agentúra životného prostredia

09:00 - 09:30   Registrácia účastníkov

09:30 - 09:40   Otvorenie konferencie
                            Mgr. Michal Maco, Generálny riaditeľ, Slovenská agentúra životného prostredia

09:40 - 10:00   Príležitosť pre mestá v kontexte Envirostratégie 2030 a Európskej zelenej dohody
                             Mgr. Viera Baštáková, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR

10:00 - 10:20    Zákon o krajinnom plánovaní
                             Ing. Tibor Németh, Ministerstvo životného prostredia SR

10:20 - 10:40    Mestský rozvoj v európskom kontexte
                             Ing. Lucia Pospišová, PhD., Ministerstvo dopravy a výstavby SR

10:40 - 11:00    Životné prostredie pre nový PHSR mesta Bratislava 2030
                           Mgr. Eva Streberová PhD., Metropolitný inštitút Bratislavy

11:00 - 11:20    Budujeme zdravé, udržateľné prostredie mesta Kežmarok
                           PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, primátor mesta Kežmarok, víťaz súťaže Enviromesto 2019

11:20 - 11:40     Čo prináša projekt LIFE - Zlepšenie kvality ovzdušia mestám a obciam 
                            Ing. Jana Pavlíková, Slovenská agentúra životného prostredia

11:40 - 12:00     Prístupy k rozvoju biodiverzity v mestách v minulosti a v súčasnosti
                            doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen

12:00 - 13:00    Mestský rozvoj v európskom kontexte

II. BLOK: PRÍHOVORY A OCEŇOVANIE VÍŤAZOV SÚŤAŽE ENVIROMESTO 2021
Moderuje: Mgr. Michaela Pšenáková, Sovenská agentúra životného prostredia

13:00 - 13:20    Otvorenie súťaže ENVIROMESTO 2021
                            zástupca Ministerstva životného prostredia SR

13:20 - 13:40    Informácie o súťaži
                            Doc. RNDr. Juraj Bebej, Csc., predseda hodnotiacej komisie, manažér súťaže,
                            Slovenská agentúra životného prostredia

13:40 - 14:40    Oceňovanie miest zapojených do súťaže ENVIROMESTO 2021
                            zástupca Ministerstva životného prostredia SR
                            zástupcovia, Slovenskej agentúry životného prostredia

 14:40 - 15:20   Príhovory zástupcov víťazných a ocenených miest

15:20 - 15:40    Opýtaj sa Alberta
                             
RNDr. Maroš Nikolaj, PhD., zástupca spoločnosti ESPRIT

16:00 - 18:00    Spoločné posedenie

 

24. november 2021 (streda)

III. BLOK: OCHRANA BIODIVERZITY V URBÁNNOM PROSTREDÍ MIEST - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Moderuje: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen

09:00 - 09:30   Registrácia účastníkov

 09:30 - 09:50   Monitorovanie a modelovanie znečistenia ovzdušia v sídelných útvaroch s cieľom
                               zlepšiť život obyvateľstva
                             Doc. Ing. Dušan Jandačka, PhD., Žilinská univerzita

09:50 - 10:10     Potenciál zelených koridorov v štruktúre mesta
                              Doc. Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava  

10:10 - 10:30     Príklady zvyšovania biodiverzity v mestách
                            Mgr. Alena Pavlíková, PhD., BROZ Bratislava  

10:30 - 10:50     Regenerácia vybraných zelených plôch v meste Nitra
                            Ing. Štefan Lančarič, PhD., Odbor životného prostredia MsÚ Nitra

10:50 - 11:10       Ideálny manažment stromov v mestách
                            Tomáš Fraňo, predseda združenia ISA Slovensko, arborista

11:10 - 11:30       Záujmy ochrany prírody pri tvorbe územných plánov miest  
                              
RNDr. Stanislav Derneš PhD., OÚ Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie 

11:30 - 11:50      Pomoc prichádza z Vesmíru - družicový monitoring v mestách 
                            
  Ing. Roman Bohovic, PhD., World from Space, s.r.o.

11:50 - 12:10      Uplatňovanie environmentálnej politiky pri tvorbe kvality miest SR
                              
Bc.Tomáš Mičík, Slovenská agentúra životného prostredia

 12:10 - 12:30     Výklad k posterovej výstave „Zelené plochy v Nitre.“
                              
Ing. Štefan Lančarič, PhD., Odbor životného prostredia MsÚ Nitra

 12:30 - 12:50     Diskusia

 12:50 - 13:10     Závery konferencie

 13:10 - 14:00     Obed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytlačiť