Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
a Slovenská agentúra životného prostredia

vás pozývajú na
XI. ročník konferencie 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST
A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Kvalitnejší život v mestách

 

Dňa 28. - 29. septembra 2022

Hotel SENEC****, mesto SENEC

 

Mestá neustále lákajú čoraz väčší počet obyvateľov diverzifikovanou ponukou pracovných príležitostí, sú centrami vzdelávania, vedy, ponúkajú široké možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia. Pri ich konečnom rozhodovaní, v ktorom meste si vybudujú svoj domov, má pre nich čoraz väčší význam ukazovateľ kvalita života jeho obyvateľov. Pri tomto rozhodovaní im pomôže  Environmentálna regionalizácia Slovenska, ktorá vyčleňuje  regióny environmentálnej kvality  Mestá sú  schopné uskutočňovať systémové zmeny v rade kritických environmentálnych problémov. Zraniteľnosť v dôsledku zmeny podnebia a iných environmentálnych stresov bude najcitlivejšie pociťovaná aj v mestských oblastiach z dôvodu  vyššej hustoty ľudí a infraštruktúry a ich závislosti na potravinách, vode, energii a iných zdrojoch (EEA, 2019).

Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmenu skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych nápadov a riešení do praxe pre vytvorenie udržateľnejšej,  environmentálne odolnejšej a spravodlivejšej mestskej budúcnosti.

Príklady dobrej praxe a správne sústredenie informácií o životnom prostredí miest vedú k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.

Osobitosťou tejto konferencie je vytvorenie priestoru na zviditeľnenie miest úspešných v súťaži ENVIROMESTO 2021, ktoré realizujú aktivity zamerané na mestské životné prostredie a uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote prostredníctvom inovatívnych postupov v plánovaní a manažmente mestskej krajiny.

Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a štátnej správy, urbanistom, vedeckým a univerzitným pracovníkom, členom občianskych združení a verejnosti.

 

XI. ročník medzinárodnej konferencie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Kvalitnejší život v mestách

28. september 2022 (streda)

I. BLOK: ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA EÚ A SR V KONTEXTE DOSAHOVANIA CIEĽOV AGENDY 2030

09:00 - 09:30   Registrácia účastníkov

09:30 - 09:40   Otvorenie konferencie
                            Mgr. Michal Maco, Generálny riaditeľ, Slovenská agentúra životného prostredia

09:40 - 10:00   Zákon o krajinnom plánovaní
Ing. Tibor Németh, MŽP SR

10:00 - 10:20    Mestský rozvoj - v európskom kontexte
             Ing. Lucia Pospišová PhD., MDV SR

10:20 - 10:40    Enviromesto 2021 informácie o súťaži
       Ing. Mária Garčárová

10:40 - 12:20    Spoznaj súťaž ENVIROMESTO 2021 a jej víťazov
                           Prezentácia ocenených miest v súťaži Enviromesto 2021

11:00 - 11:20    Budujeme zdravé, udržateľné prostredie mesta Kežmarok
                            PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, primátor mesta Kežmarok, víťaz súťaže Enviromesto 2019

12:20 - 13:00    Prestávka na obed

II. BUDOVANIE MESTSKEJ BIODIVERZITY MESTA SENEC - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

13:30 - 16:30    Príklady dobrej praxe v meste Senec
             Exkurzia pre účastníkov konferencie

17:00 - 19:00    Spoločenská večera

 

29. september 2022 (štvrtok)

III. BLOK: OCHRANA BIODIVERZITY V URBÁNNOM PROSTREDÍ MIEST - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

08:30 - 09:00   Registrácia účastníkov

 09:00 - 09:20   Uplatňovanie environmentálnej politiky pri tvorbe kvality miest SR
                             Bc. Tomáš Mičík, Slovenská agentúra životného prostredia

09:20 - 09:40     Prístup k rozvoju biodiverzity v mestách v minulosti a v súčastnosti
                              Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen

09:40 - 10:00     Biodiverzita mesta Senec
               RNDr. Jozef Šibík PhD., SAV Bratislava

10:00 - 10:20     Monitorovanie a modelovanie znečistenia ovzdušia v sídelných útvaroch s cieľom zlepšiť život obyvateľstva
                              Doc. Ing. Dušan Jandačka, PhD., Žilinská univerzita

10:20 - 10:40      Prestávka na kávu

10:40 - 11:00      Záujmy ochrany prírody pri tvorbe územných plánov miest  
                               
RNDr. Stanislav Derneš PhD., OÚ Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie 

11:00 - 11:20      Pomoc prichádza z Vesmíru - družicový monitoring v mestách 
               
Ing. Roman Bohovic, PhD., World from Space, s.r.o.

11:20 - 11:40      Čo prináša projekt LIFE - Zlepšenie kvality ovzdušia mestám
                               
Ing. Jana Pavlíková, Slovenská agentúra životného prostredia

 11:40 - 12:00    Význam a úloha pôdneho krytu (urbánne pôdy) a mestskej zelene pre zmiernenie klímy a udržateľný manažment miest
                               
Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, Csc., NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

12:00 - 12:20      Opýtaj sa Alberta
                             RNDr. Maroš Nikolaj, PhD., zástupca ESPRIT, s.r.o.

12:20 - 12:40      Zhrnutie a závery konferencie
                             Ing. Marta Slámková, Slovenská agentúra životného prostredia

 

Vytlačiť