Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
a Slovenská agentúra životného prostredia

vás pozývajú na
XI. ročník konferencie 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST
A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Kvalitnejší život v mestách

 

Dňa 28. - 29. septembra 2022

Hotel SENEC****, mesto SENEC

 

Mestá neustále lákajú čoraz väčší počet obyvateľov diverzifikovanou ponukou pracovných príležitostí, sú centrami vzdelávania, vedy, ponúkajú široké možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia. Pri ich konečnom rozhodovaní, v ktorom meste si vybudujú svoj domov, má pre nich čoraz väčší význam ukazovateľ kvalita života jeho obyvateľov. Pri tomto rozhodovaní im pomôže  Environmentálna regionalizácia Slovenska, ktorá vyčleňuje  regióny environmentálnej kvality  Mestá sú  schopné uskutočňovať systémové zmeny v rade kritických environmentálnych problémov. Zraniteľnosť v dôsledku zmeny podnebia a iných environmentálnych stresov bude najcitlivejšie pociťovaná aj v mestských oblastiach z dôvodu  vyššej hustoty ľudí a infraštruktúry a ich závislosti na potravinách, vode, energii a iných zdrojoch (EEA, 2019).

Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmenu skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych nápadov a riešení do praxe pre vytvorenie udržateľnejšej,  environmentálne odolnejšej a spravodlivejšej mestskej budúcnosti.

Príklady dobrej praxe a správne sústredenie informácií o životnom prostredí miest vedú k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.

Osobitosťou tejto konferencie je vytvorenie priestoru na zviditeľnenie miest úspešných v súťaži ENVIROMESTO 2021, ktoré realizujú aktivity zamerané na mestské životné prostredie a uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote prostredníctvom inovatívnych postupov v plánovaní a manažmente mestskej krajiny.

Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a štátnej správy, urbanistom, vedeckým a univerzitným pracovníkom, členom občianskych združení a verejnosti.

 

Informačná lišta a logá národného projektu

 

 

- prihláška

- program

- organizačné pokyny

 

 

Kontakty:

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marta Slámková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť