ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Zmena klímy v mestských sídlach

16. - 17. mája 2023

Hotel Poľana, Námestie SNP 64/2, Zvolen

 

Zmena klímy patrí k naliehavým environmentálnym problémom a je výzvou k náprave životného prostredia. Jej problematika naberá ďalšie rozmery v súvislosti s ľudským zdravím a bezpečnosťou, produkciou potravín a ekonomickou krízou.

Vplyvy zmeny klímy majú hlavne lokálny charakter, ohrozujú konkrétne územia a ovplyvňujú život obyvateľov miest a obcí. Samosprávne orgány miest a obcí majú na presadzovanie svojich adaptačných cieľov a opatrení k dispozícií plánovacie, regulačné, rozhodovacie a finančné nástroje. Jedným z dôležitých predpokladov schopnosti miest a obcí adaptovať sa na zmenu klímy je začleňovanie adaptačných opatrení do strategických dokumentov a implementácia plánov pre adaptáciu na nepriaznivé dopady zmeny klímy, ktoré zabezpečia systematickosť a komplexnosť prijímaných opatrení. Takýto postup zabraňuje ad hoc reakciám na prejavy zmeny klímy a zabezpečuje rozhodovanie na základe priorít.

Cieľom konferencie je priblížiť širokej verejnosti zmenu klímy v mestskom prostredí, jej dopadov na kvalitu života v sídlach a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy s dôrazom na urbanizované prostredie.

Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvorbou mestského životného prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti.

 

 Informačná lišta a logá národného projektu

 

Kontakty:

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť