Ministerstvo životného prostredia SR
a Slovenská agentúra životného prostredia
vás pozývajú na konferenciu

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST A

ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Podpora biodiverzity v mestách

18. október 2022
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Na Slovensku rezonujú čoraz viac témy ochrany prírody a biodiverzity. Biodiverzita predstavuje jeden z najdôležitejších a zároveň v súčasnosti jeden z najohrozenejších prírodných zdrojov. Biodiverzita, alebo biologická diverzita, predstavuje rôznorodosť všetkých živých foriem na Zemi, ako aj ich genetickej vybavenosti, spoločenstiev ale aj rôznorodosť ich životných prostredí, teda ekosystémov. V dôsledku ľudskej činnosti dochádza na Zemi k neustálemu ohrozovaniu až strate biodiverzity. Pritom ľudstvo je na biodiverzite závislé a od jej funkcii závisí jeho prežitie.

Zvlášť biodiverzita v mestách je neustále vystavovaná silnému antropickému tlaku. Mestá môžu zohrávať dôležitú úlohu pre vzácne a ohrozené druhy a typy biotopov európskeho záujmu. Niektoré z druhov dokonca našli nový „domov" v nových mestských podmienkach. Príkladom je aj výskyt chráneného druhu Ropucha zelená (Bufo viridis) v mestských fontánach v meste Košice. Ochrane tohto druhu, význame zachovania, obnove prírodných a poloprírodných vodných plôch, revitalizácií mestských fontán na jazierka podporujúce biodiverzitu v meste je venovaná predmetná konferencia.

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody na zachovanie biodiverzity v mestskom prostredí hodnotnou zelenou infraštruktúrou, ktorou môžu napomôcť dosiahnuť cieľ zastaviť stratu biodiverzity.

Cieľové skupiny:

Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvorbou mestského životného prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti.

Odborný garant:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany biodiverzity a krajiny.

Organizačný garant:

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica.

Forma konferencie:

Konferencia bude realizovaná hybridnou formou (možnosť prihlásenia sa prezenčne alebo online) prostredníctvom elektronického formulára.

Online pripojenie prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link na pripojenie bude zaslaný registrovaným účastníkom konferencie 17. októbra 2022.

Doprava:

Dopravu na miesto konania konferencie si účastníci zabezpečujú a hradia sami.

Spracovanie osobných údajov:

Osobné údaje účastníkov konferencie budú spracovávané a použité v súlade s platnou
legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky.

 

Program konferencie

Prihlásenie

 

Kontakty:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 81 235 Bratislava

Mgr. Zlatica Csontos Šimoňáková, 02/5956 2357
e-mail: zlatica.simonakova@enviro.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

 

Informačná lišta a logá národného projektu

 

Vytlačiť