K strategickým rozvojovým dokumentom ako je územný plán veľkého územného celku, územný plán miest a obcí, ako aj zón vypracovávame stanoviská a poskytujeme vyjadrenia k plánovaným aktivitám daného mesta a k ochrane životného prostredia.

Zameriavame sa aj na to, aby opatrenia navrhnuté v regionálnych územných systémoch ekologickej stability boli zapracované do územnoplánovacích dokumentácií všetkých stupňov ( ÚPN–VÚC, ÚPN–O, ÚPN–M, ÚPN–Z)

Reagujeme na najaktuálnejšie potreby samospráv, okresných úradov, odborov a oddelení územného plánovania, životného prostredia, regionálneho rozvoja, ktoré sa nás obracajú so žiadosťami o vyjadrenia ohľadom pozemkových úprav.

V rámci úlohy Životné prostredie miest sa zameriavame na poskytovanie objektívnych informácií o stave životného prostredia miest, ktoré sú ľahko čitateľné pre obyvateľov miest SR a umožňujú nezávislé porovnania. Prostredníctvom týchto údajov podnecujeme mestské samosprávy i samotných obyvateľov ku skvalitňovaniu mestského životného prostredia.

Rozvoj miest podporujeme úlohami:
     • Konferencia o Životnom prostredí miest.
     • Súťaž Enviromesto.
     • Informačný systém životné prostredie miest.

Konferencia poskytuje účastníkom informácie o aktuálnych politikách a stratégiách SR a EÚ, ktoré vplývajú na tvorbu životného prostredia. Predstavuje najnovšie technológie, trendy a možnosti ohľadom obnovy, regenerácie a tvorby životného prostredia v mestách. Na konferencii sa účastníci (štátnej a verejnej správy, samosprávy miest, vedeckej sféry, z komunity občianskych združení, odbornej i laickej verejnosti) oboznámia s príkladnými riešeniami v slovenských i zahraničných mestách.

Súťaž Enviromesto je pravidelná dvojročná súťaž, v ktorej mestá môžu prezentovať svoje úspešné projekty pre zlepšenie ŽP. Skúsenosti z posledného ročníka (v r. 2019) dokázali, že mestá sa snažia presadzovať aktuálne politiky a poznatky v pôsobení na ŽP, avšak málokedy majú čas a možnosť prezentovať svoje skúsenosti a dobrú prax ďalej. Predstavitelia zúčastnených miest preto súťaž veľmi vítajú a oceňujú.

Informačný systém ŽP miest obsahuje prehľadné databázy pre porovnávanie údajov o životnom prostredí v jednotlivých mestách Slovenska. Údaje sú spracované číselne i graficky, čo umožňuje vytvoriť trendy vývoja jednotlivých indikátorov. Napr. mapovaním vybraných CBI indikátorov (City Biodiversity Indicators) zisťujeme podiel a zachovanie prírodnej pôvodnej zelene v mestách a jej prepojenie – sieťovanie na mestskú zeleň.

 

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť