Vodozádržné opatrenia v meste Zlaté Moravce

Vodozádržné opatrenia v meste Zlaté Moravce

 • 20.05.2021 14:29

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo prostredníctvom adaptačných opatrení reagovať na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné...

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400

 • 20.05.2021 14:25

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bola eliminácia bariéry na vodnom toku Hron – hate VS Veľké Kozmálovce (r. km 73,400), t. j. zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity toku v predmetnej...

Kompostéry pre združenie Záhrada Európy

Kompostéry pre združenie Záhrada Európy

 • 20.05.2021 14:29

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 500 záhradných kompostérov s...

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

 • 20.05.2021 14:30

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Bojná prostredníctvom výstavby gravitačnej stokovej siete a ČOV...

Kompostéry pre obec Zbehy

Kompostéry pre obec Zbehy

 • 20.05.2021 14:32

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Nákup kompostérov pre domácnosti v Bátorových Kosihách

Nákup kompostérov pre domácnosti v Bátorových Kosihách

 • 20.05.2021 14:31

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre obec Žitavany

Kompostéry pre obec Žitavany

 • 20.05.2021 14:32

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostujeme v Podunajsku!

Kompostujeme v Podunajsku!

 • 20.05.2021 14:33

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 800 ks záhradných kompostérov s...

Kompostujeme na Žitnom ostrove!

Kompostujeme na Žitnom ostrove!

 • 20.05.2021 14:33

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 766 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Strekov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Strekov

 • 20.05.2021 14:34

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok

 • 20.05.2021 14:34

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo vytvorenie efektívneho systému protipovodňovej ochrany v obci Červený Hrádok.

Predchádzanie vzniku BRO v obci Solčany

Predchádzanie vzniku BRO v obci Solčany

 • 20.05.2021 14:35

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

 • 20.05.2021 14:35

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Močenok

Predchádzanie vzniku BRO v obci Močenok

 • 20.05.2021 14:36

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostujeme v Zemianskej Olči!

Kompostujeme v Zemianskej Olči!

 • 20.05.2021 14:37

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku bioodpadu

Predchádzanie vzniku bioodpadu

 • 20.05.2021 14:37

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Triedený zber komunálnych odpadov v obci v Marcelová

Triedený zber komunálnych odpadov v obci v Marcelová

 • 20.05.2021 14:38

Predmetom projektu ukončeného v marci 2019 bolo obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora, prostredníctvom ktorého obec vytvorila podmienky pre efektívnejšie triedenie...

Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo

Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo

 • 20.05.2021 14:37

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo umožniť obyvateľom mesta separovať biologicky rozložiteľný odpad (BRO), a tým predchádzať jeho ukladaniu na skládky.

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

 • 20.05.2021 14:38

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zodpovedné a jednoduché triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bátovce

Zodpovedné a jednoduché triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bátovce

 • 20.05.2021 14:40

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Plášťovce

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Plášťovce

 • 20.05.2021 14:39

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Separovaný zberný dvor Trávnica

Separovaný zberný dvor Trávnica

 • 30.06.2021 09:02

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo vybudovanie zberného dvora v obci Trávnica a zabezpečenie nákupu strojno-technologického vybavenia pre potreby ZD.

Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy

Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy

 • 20.05.2021 14:40

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania bioodpadu so zameraním na jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku...