Odprašovanie aglomerácie - pás č.3

Odprašovanie aglomerácie - pás č.3

 • 19.05.2021 15:13

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) emitovaných do ovzdušia prostredníctvom zabudovania nového látkového filtra za...

Kontrola emisií pre rudné mosty VP1

Kontrola emisií pre rudné mosty VP1

 • 19.05.2021 15:17

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zníženie emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z komínov rudných mostov VP1, presýpacej stanice aglomerácie, triediarne...

Kompostéry pre Združenie obci mikroregiónu BOROLO

Kompostéry pre Združenie obci mikroregiónu BOROLO

 • 19.05.2021 15:18

Cieľom projektu ukončeného v novemberi 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 950 ks záhradných kompostérov s...

Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34

Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34

 • 19.05.2021 15:16

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo výrazné zníženie primárnych aj sekundárnych emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z rudných mostov VP3.

Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV

Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV

 • 27.05.2021 15:30

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bola intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Čierna nad Tisou a vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Veľké Trakany (viac ako 10 089 m), v...

Odprášenie Úpravne uhlia

Odprášenie Úpravne uhlia

 • 19.05.2021 15:39

Prostredníctvom projektu ukončenom v októbri 2019 bolo dosiahnuté ročné zníženie množstva emisií TZL až o 3 812,19 kg, čo je pokles o 68,60 % oproti priemeru za predchádzajúce 3 roky, ...

Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom

Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom

 • 19.05.2021 15:39

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec

 • 19.05.2021 15:18

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRO regionálneho zduženia obcí Ružín

Predchádzanie vzniku BRO regionálneho zduženia obcí Ružín

 • 02.06.2021 17:23

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 420 ks záhradných kompostérov s...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kluknava

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kluknava

 • 20.01.2022 16:05

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Odprašovanie aglomerácie – pás č.4

Odprašovanie aglomerácie – pás č.4

 • 19.05.2021 15:59

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) ako aj ostatných škodlivín z predmetného zariadenia nad rámec požiadaviek vyhlášky...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rozhanovce

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rozhanovce

 • 19.05.2021 15:36

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zavedenie systému domáceho kompostovania BRKO v obciach združenia SEZO-Spiš

Zavedenie systému domáceho kompostovania BRKO v obciach združenia SEZO-Spiš

 • 14.01.2022 14:31

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

 • 19.05.2021 15:59

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 133 ks záhradných kompostérov s...

Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Družstevná pri Hornáde

Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Družstevná pri Hornáde

 • 19.05.2021 15:58

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

 • 19.05.2021 15:42

V oblasti mesta Košice sa v rámci SR dlhodobo produkuje najviac emisií základných znečisťujúcich látok, ako aj skupiny plynných anorganických znečisťujúcich látok. Lokálne emisné...

Predchádzanie vzniku BRKO obstarávaním záhradných kompostérov v meste Strážske

Predchádzanie vzniku BRKO obstarávaním záhradných kompostérov v meste Strážske

 • 18.03.2022 14:23

Primárnym cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora predchádzaniu vzniku BRKO v meste.

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Kráľovský Chlmec

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Kráľovský Chlmec

 • 19.05.2021 15:58

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany

 • 19.05.2021 15:57

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Odprášenie spekacích pásov 1 a 2

Odprášenie spekacích pásov 1 a 2

 • 19.05.2021 15:37

Projekt ukončený v máji 2019 bol realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami...

Zberný dvor Vinné – výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

Zberný dvor Vinné – výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

 • 19.05.2021 15:56

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zefektívnenie systému nakladania s BRO v obci prostredníctvom výstavby malého kompostoviska (100 t/rok) a nákupu technologického vybavenia...

Odprášenie spekacích pásov 3 a 4

Odprášenie spekacích pásov 3 a 4

 • 19.05.2021 15:41

Projekt ukončený v máji 2019 bol realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD

 • 19.05.2021 15:56

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zamedzovanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Smižany

Zamedzovanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Smižany

 • 19.05.2021 15:37

Cieľom projektu ukončeného vo apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľká Ida

 • 19.05.2021 15:18

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

 • 19.05.2021 15:55

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 591 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom

 • 19.05.2021 15:47

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou

Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou

 • 19.05.2021 15:46

Projekt ukončený v apríli 2019 bol zameraný na podporu využívania prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, a to investíciou do odpadového...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia

 • 19.05.2021 15:46

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 904 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie kompostérov v meste Dobšiná

Obstaranie kompostérov v meste Dobšiná

 • 19.05.2021 15:45

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...