Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len zákon)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti – možnosti:

Písomne

písomne na adresu:

Odbor kontroly
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica

Pozn.: obálku výrazne označiť slovom: „OZNÁMENIE“

Ústne

ústne do záznamu v priestoroch Odboru kontroly SAŽP, Tajovského 28 v Banskej Bystrici

Elektronicky

elektronickou poštou na e-mailovú adresu oznamenie54@sazp.sk

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi, ako aj ďalšie fyzické osoby ustanovené v § 2 písm. a) a b) zákona.

Preverenie oznámení

  1. Na preverovanie oznámení je určená zodpovedná osoba – odbor kontroly.
  2. Zodpovedná osoba spíše písomný záznam o výsledku preverenia oznámenia. Zhrnie v ňom skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ a vyjadrí sa ku každej z nich z hľadiska preverenia pravdivosti a z hľadiska možného naplnenia prvku protiprávnosti.
  3. Zodpovedná osoba zašle výsledok preverenia oznámenia a opatrenia na odstránenie nedostatkov, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, vo forme písomného oznámenia oznamovateľovi do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich kalendárnych dní od doručenia výsledku s ním oboznámi oznamovateľa.
  4. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že sa nejedná o oznámenie podľa týchto zásad a na vybavenie je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba oznámenie tomuto orgánu postúpi a písomne  informuje o tejto skutočnosti oznamovateľa.

Ochrana oznamovateľov

Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi, ako aj rozsah a spôsob poskytnutia ochrany bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov sú upravené podľa konkrétnej situácie v zákone.

Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže požiadať o poskytnutie ochrany. Žiadosť sa podáva prokurátorovi. Pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, možno požiadať o ochranu orgán príslušný na konanie o správnom delikte.

Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa:

Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4 zákona za zverejnenie informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) bod 4 zákona.

Poradenstvo pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, postupy v konkrétnych situáciách poskytne Úrad na ochranu oznamovateľov, Nám, slobody 2919/29, 811 06 Bratislava, tel. č. 0948 935166, sekretariat@oznamovatelia.sk. Úrad na ochranu oznamovateľov  je zároveň oprávnený rozhodovať vo veciach poskytnutia ochrany.

Spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení

Zodpovedná osoba je povinná  spracúvať  osobné údaje uvedené v oznámení v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu potrebnom na plnenie úloh vyplývajúcich z podaných oznámení.

elektronický formulár

Vytlačiť