Zákazky s nízkou hodnotou od 08.04.2016 do 31.12.2018

Zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR – OP KŽP

P.č. Názov predmetu zákazky Dátum zverejnenia v profile Termín predloženia cenovej ponuky
1 Výučba anglického jazyka 28.07.2016 08.08.2016
2 Vypracovanie projektovej dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ZEZ Dropie 27.07.2017

04.08.2017

3 Marketingová kampaň 15.08.2017

23.08.2017

4 Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením podujatí SAŽP 21.09.2017

29.09.2017

5 Semináre na tému CITES - zrušené dňa 10.10.2017 04.10.2017

10.10.2017

6 Semináre na tému CITES 10.10.2017

16.10.2017

7 Kreatíva animovaných 3D TV spotov pre OP KŽP 22.12.2017

05.01.2018

8 Kreatíva animovaných 3D TV spotov pre OP KŽP - predĺženie lehoty 02.01.2018

11.01.2018

 

Zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je rovná alebo vyššia ako 15 000 EUR – OP KŽP

P.č. Názov predmetu zákazky Dátum zverejnenia v profile Termín predloženia cenovej ponuky
 1 Právne služby – zrušené dňa 04.01.2018 19.12.2017 29.12.2017
 2 Grafická príprava, tlač a distribúcia periodika ENVIROMAGAZÍN 2018 22.12.2017 05.01.2018
 3 Grafická príprava, tlač a distribúcia periodika ENVIROMAGAZÍN 2018 – predĺženie lehoty 04.01.2018

11.01.2018

4 Právne služby 12.01.2018

22.01.2018

5

Dvoj-dňový seminár „Ovzdušie“ - štátna správa

19.01.2018

29.01.2018

6

Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdňového seminára pre zamestnancov štátnej vodnej správy- zrušené dňa 02.02.2018

19.01.2018

29.01.2018

7

Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdňového seminára pre zamestnancov štátnej vodnej správy

05.02.2018 13.02.2018
8

 Prieskum verejnej mienky na zistenie úrovne povedomia verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia na Slovensku 

20.02.2018 28.02.2018
9

 Analýza mediálneho trhu pre potreby realizovania mediálnej a komunikačnej kampane OP KŽP

20.02.2018 28.02.2018
10

Prieskum verejnej mienky na zistenie úrovne povedomia verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia na Slovensku  - predĺženie lehoty

28.02.2018 07.03.2018
11.

Analýza mediálneho trhu pre potreby realizovania mediálnej a komunikačnej kampane OP KŽP“ - predĺženie lehoty

28.02.2018 07.03.2018
12.

Poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania

07.03.2018 15.03.2018
13.

Altánok s trstinovou strechou

12.03.2018  20.03.2018
14. 

Technicko-organizačné zabezpečenie 2-dňovej medzinárodnej konferencie SEA/EIA

27.04.2018 10.05.2018
15.

Prieskum verejnej mienky na zistenie úrovne povedomia verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia na Slovensku 

05.06.2018 13.06.2018
16.

Marketingová kampaň ETM a H2ODNOTA JE VODA

05.06.2018 13.06.2018
17.

Zabezpečenie grafiky a tlače

22.06.2018 02.07.2018
18.

Workshopy pre odborne spôsobilé osoby podľa geologického zákona

02.08.2018 15.08.2018
19.

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018

03.08.2018 16.08.2018
19.1.

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018 - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

16.08.2018 20.08.2018
20.

Produkcia dvoch TV animovaných 3D spotov a rozhlasových spotov OP KŽP - zrušené dňa 18.09.2018

10.08.2018 20.08.2018
21.

Propagačné predmety 2

15.08.2018 23.08.2018
22.

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2018

20.08.2018 30.08.2018
22.1.

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2018 - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

28.08.2018 04.09.2018
23.

Produkcia dvoch TV animovaných 3D spotov a rozhlasových spotov OP KŽP (II.)

25.09.2018 03.10.2018
24.

Špeciálny automobil s príslušenstvom/Elektromobil - (osobné motorové vozidlo kategórie M1 nižšej strednej triedy)

31.10.2018 09.11.2018
Vytlačiť