SAŽP zabezpečuje prípravu a edíciu propagačných materiálov prezentujúcich činnosti SAŽP, materiálov určených na podporu praktickej environmentálnej výchovy a vzdelávania na celoslovenskej a regionálnej úrovni. Zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v oblasti zvyšovania environmentálnej výchovy na celoslovenskej a regionálnej úrovni.

SAŽP zabezpečuje hodnotenie stavu a vývoja životného prostredia SR v súlade so zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom publikovania Správ o ŽP a Indikátorov o ŽP.

 

vydané počas predsedníctva SR v Rade EÚ

vydané počas predsedníctva SR v Rade EÚ

ostatné environmentálne publikácie

ostatné environmentálne publikácie

oblasť medzinárodnej spolupráce

oblasť medzinárodnej spolupráce

oblasť environmentálnej výchovy

oblasť environmentálnej výchovy