Environmentálna výchova a vzdelávanie

Úlohou SAŽP je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO). Zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti. Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracuje so zainteresovanými rezortami, inštitúciami a mimovládnymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Realizuje úlohy v zmysle Envirostratégie 2030, Rezortnej koncepcie EVVO do roku 2025 a internej Koncepcie EVVO v SAŽP do roku 2030.

Environmentálnu výchovu a vzdelávanie zabezpečuje na celoslovenskej a regionálnej úrovni prostredníctvom:

 • Odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (OEVV) – celoslovenská

Cieľovou skupinou sú školy (materské, základné, stredné), koordinátori a odborní pracovníci environmentálnej výchovy, zamestnanci štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a široká verejnosť.


Aktuálne linky:

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Koncepcia rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030

Ponuka aktivít EVVO SAŽP na školský rok 2023/2024

Portál environmentálnej výchovy - www.ewobox.sk

 
 
 

Hlavné činnosti odboru:

Praktická

    • celoslovenské súťaže a programy pre školy
    • pobytové a jednodňové programy realizované zážitkovou formou v SEV Dropie
    • prednášky, workshopy, školenia a konferencie
    • prevádzkovanie medzirezortného portálu environmentálnej výchovy EWOBOX

Metodická

    • tvorba metodických materiálov v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy
    • vzdelávanie pedagógov materských, základných a stredných škôl
    • realizácia metodických dní environmentálnej výchovy
    • poradenstvo pre pedagógov a študentov

Publikačná

    • príprava edukačných a informačných publikácií pre školy a širokú verejnosť

Koncepčná

 • spolupráca s MŽP SR, MŠVVaŠ SR, rezortnými inštitúciami a MVO pri tvorbe koncepcií environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju

Organizačná

    • organizácia vzdelávacích podujatí (prednášky, školenia, semináre, konferencie, výstavy) pre pedagógov, pracovníkov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, pre odbornú a laickú verejnosť

Projektová

 • realizácia celoslovenských a medzinárodných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (OP ŽP, OP KŽP), LifeLong Learning Programme (LLP), LIFE +, HUSK a ďalších grantových schém
 • medzinárodná spolupráca v oblasti environmentálnej výchovy

 

Jana Bačkorová RNDr., PhD.
Vedúca odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.backorova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Matej Vlčák Mgr.
špecialista na školské programy a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
matej.vlcak@sazp.sk
048 4374167
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Adriana Svitaňová Krajčíová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177, 0907 824146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Barbora Mistríková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
barbora.mistrikova@sazp.sk
048 4374185, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistik  
Katarína Vajliková Ing.
vedúca SEV Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.vajlikova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Lilla Szabóová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
lilla.szaboova@sazp.sk
035 7896055, 0915 576296
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Pogányová Mgr.
špecialista na klímu 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
veronika.poganyova@sazp.sk
0908 925328
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť