Environmentálna stopa (Environmental Footprint) – jednotný trh pre „zelené“ výrobky

Európska Komisia sa rozhodla vytvoriť ucelený nástroj na určenie produktu šetrného k životnému prostrediu pomocou nástroja environmentálnej stopy (ďalej len „EF“ – z ang. Environmental Footprint) pre všetky krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré používajú rozdielne formy označenia a prezentácie svojho produktu ako šetrného k životnému prostrediu. Tieto možnosti vytvárajú finančnú záťaž a nesúrodú informovanosť pre spotrebiteľa. Komisia preto vytvorila vedecky podložené metódy EF pre produkt (PEF) a organizáciu (OEF), ktoré pomôžu vypočítať presnú environmentálnu záťaž produktu (vrátane uhlíkovej stopy) založenú na spoľahlivých, overiteľných a vzájomne porovnateľných informáciách, a dopomôžu k výrobe produktov a poskytovaniu služieb s nižšou environmentálnou záťažou. Metódy EF merajú environmentálne vlastnosti produktov (tovarov aj služieb) a organizácií počas celého ich životného cyklu, pričom sa spoliehajú na vedecky podložené metódy hodnotenia dohodnuté na medzinárodnej úrovni. Zahŕňajú 16 environmentálnych vplyvov vrátane zmeny klímy a vplyvov súvisiacich s vodou, ovzduším, zdrojmi, využívaním pôdy a toxicitou.

Prístup životného cyklu znamená brať do úvahy okrem vlastných činností aj celý dodávateľský systém - od ťažby surovín, ich spracovania, distribúcie, používania výrobkov, až po koniec ich životnosti a následných možností recyklácie alebo zhodnotenia odpadov z nich vznikajúcich. Tiež je potrebné venovať pozornosť aj súvisiacim environmentálnym vplyvom, účinkom na zdravie, zdrojom, ktoré sa spotrebovávajú, či už sú neobnoviteľné alebo obnoviteľné a celkovej záťaži na planétu. Hlavný dôvod posudzovania životného cyklu je zabrániť presúvaniu environmentálnej záťaže do iných krajín alebo oblastí.

 

 

 

Jedným z cieľov projektu EF je osloviť spotrebiteľa s možnosťou konzistentného (pre celú EÚ) a jednoduchšieho výberu environmentálne vhodnejšieho produktu. Spotrebitelia majú problém v orientácii medzi environmentálnymi informáciami o produktoch. Až 59 % spotrebiteľov si myslí, že etikety produktov neponúkajú potrebné informácie pre ohodnotenie a takmer polovica spotrebiteľov nepovažuje informácie o produktoch za dostatočne jasné. Tento informačný šum následne vedie k výsledku, že polovica Európanov nepovažuje za jednoduché vybrať si správny, environmentálne vhodný produkt, a len približne jedna štvrtina verí informáciám výrobcu o environmentálnej vhodnosti produktu.

Vytlačiť