Environmentálna stopa (Environmental Footprint) – jednotný trh pre „zelené“ výrobky

Projekt environmentálnej stopy produktov (PEF) a environmentálnej stopy organizácií (OEF) vznikol s cieľom vypracovať metodiku na jednotný prístup k meraniu a oznamovaniu environmentálnej stopy (EF) produktov alebo organizácií (ktorá by zahŕňala širokú škálu environmentálneho správania sa, a aj uhlíkovú stopu) a umožnila tak vzájomné porovnávanie tzv. „zelených“ produktov uvádzaných na trh vo viacerých členských štátoch, ako aj environmentálne správanie sa organizácií, s využitím prístupu životného cyklu.

Prístup životného cyklu znamená, brať do úvahy okrem vlastných činností aj celý dodávateľský systém, od ťažby surovín, ich spracovania, distribúcie, používania výrobkov, až po koniec ich životnosti a následných možností recyklácie alebo zhodnotenia odpadov z nich vznikajúcich. Tiež je potrebné venovať pozornosť aj súvisiacim environmentálnym vplyvom, účinkom na zdravie, zdrojom ktoré sa spotrebovávajú či už sú neobnoviteľné alebo obnoviteľné a celkovej záťaži pre planétu. Hlavný dôvod posudzovania  životného cyklu je zabrániť presúvaniu environmentálnej záťaže do iných krajín alebo oblastí.

 

 Projekt Environmentálnej stopy (EF) vychádzal okrem iného aj z iniciatívy Stratégia Európy 2020 -  „Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje“ - KOM 2011 (571) – preklik na Stratégiu. Tento plán obsahuje návrhy ako zvýšiť produktivitu zdrojov a oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov a environmentálnych vplyvov z hľadiska životného cyklu. Jedným z jeho cieľov je: Zaviesť spoločnú metodiku, ktorá členským štátom a súkromnému sektoru umožní posúdiť, zobraziť a porovnať environmentálne správanie výrobkov, služieb a organizácií na základe komplexného posúdenia environmentálnych vplyvov počas životného cyklu - environmentálna stopa.".

 

Tatiana Guštafíková Ing.
špecialista na dobrovoľné environmentálne schémy 
Odbor environmentálneho manažérstva 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
048 4374288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Dominika Lorencová Mgr.
špecialista na udržateľnú spotrebu a výrobu 
Odbor environmentálneho manažérstva 
dominika.lorencova@sazp.sk
0905 887357
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť