Príručky k environmentálnej stope výrobkov (PEF) a organizácií (OEF)

V apríli 2013 vydala Európska komisia Odporúčanie „Na používanie metód na meranie a oznamovanie environmentálneho správania produktov a organizácií počas ich životného cyklu“- 2013/179/EÚ, ktorého prílohami sú:

  • Príručka k environmentálnej stope výrobkov (PEF) a 
  • Príručka k environmentálnej stope organizácií (OEF).

 

Cieľom Odporúčania bolo usmerniť, stanoviť požiadavky a podporiť využívanie týchto nových dobrovoľných a komplexných metód na meranie alebo oznamovanie environmentálneho správania počas životného cyklu.

Metóda PEF sa týka konkrétnych produktov, zatiaľ čo metóda OEF sa týka činnosti organizácie ako celku (zahrnuté sú všetky činnosti spojené s produktmi, ktoré organizácia poskytuje z pohľadu dodávateľského reťazca, t.j. od ťažby surovín, používania až po konečné nakladanie s odpadom). Ak by sa organizácia rozhodla vypočítať EF pre všetky svoje produkty, teoreticky by sa ich súčet mal približovať hodnote OEF.

Odporúčanie nie je priamym návodom na vypracovávanie tvrdení o lepšom alebo rovnocennom environmentálnom správaní v porovnaní s iným produktom (podľa normy ISO 14040:2006 na posúdenie životného cyklu) alebo organizáciou. Takéto porovnania si vyžadujú vypracovanie dodatočných pravidiel pre konkrétne kategórie produktov (PEFCR) a organizácií (OEFSR), aby sa zabezpečilo lepšie zjednotenie požiadaviek na konkrétny druh produktu a hospodárske odvetvie organizácie. Vypracovaním pravidiel PEFCR a OEFSR sa skráti celkový čas a znížia sa aj náklady na samotné meranie environmentálnej stopy (ďalej len „EF“). Požiadavky ako vypracúvať pravidlá pre PEFCR a OEFSR sú stanovené v Odporúčaní (najmä aké informácie o produkte a organizácii sa majú využívať z hľadiska životného cyklu ako aj spôsob ako tieto informácie získavať). Štruktúra PEFCR je založená na klasifikácii kategórie výrobkov (CPA) a vzťahuje sa na činnosti, ktoré sú určené na základe kódov NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností v EÚ spoločenstve). Takže ku každému produktu je v rámci klasifikácie CPA priradená jedna činnosť NACE.

Vytlačiť