Environmentálne charakteristiky

Environmentálna charakteristika je technická špecifikácia, vlastnosť alebo úroveň environmentálneho profilu produktu (tovary, služby, práce), ktorá znižuje jeho negatívny dopad na životné prostredie, v porovnaní s produktom slúžiacim na rovnaký účel.

Na úrovni EÚ sú, za účelom jednotnej a transparentnej realizácie zeleného verejného obstarávania v celej EÚ a jednotného monitorovania dosiahnutej úrovne v členských krajinách, vytvorené odporúčané jednotné environmentálne charakteristiky pre vybrané skupiny produktov. Environmentálne charakteristiky sú založené na dostupných vedeckých informáciách, prístupe životného cyklu, na súčasných kritériách environmentálnej značky a na informáciách získaných od zainteresovaných strán priemyslu, spoločnosti a členských štátov. Environmentálne charakteristiky sú navrhnuté tak, aby sa dali priamo vložiť do súťažných podkladov, treba však tiež brať do úvahy národnú legislatívu.

Presné aktuálne znenia environmentálnych charakteristík pre zelené verejné obstarávanie možno nájsť v produktových listoch, ktoré sú pre všetky skupiny dostupné na webovej stránke Európskej komisie venovanej problematike zeleného verejného obstarávania:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

V prílohách nájdete základné environmentálne charakteristiky vychádzajúce z produktových listov.

 

Dohoda ENERGY STAR medzi EÚ a USA (The EU-US ENERGY STAR Agreement), ktorá bola podpísaná v roku 2001 a fungovala od roku 2003, bola dňa 20. februára 2018 definitívne ukončená.

Nakoľko sa v rámci kritérií EÚ GPP vyskytujú priame odkazy na ENERGY STAR, Európska komisia v súčasnosti neodporúča priamo odkazovať na technické špecifikácie EÚ Energy Star pretože sú časom viac a viac neaktuálne. Program US Energy Star však pokračuje v aktualizácii technických špecifikácií takže verejní obstarávatelia môžu preskúmať tieto technické špecifikácie a využiť ich, ak usúdia, že zabezpečujú vysokú energetickú účinnosť. Pri zadávaní zákaziek je preto vhodnejšie použiť technické špecifikácie a metodiky na výpočet štandardizovanej spotreby energie.

Vzniknutá situácia je stále predmetom diskusií. V revíznom procese kritérii sa bude otázka, ako odkazovať na Energy Star, riešiť.

Viac informácii: https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star

Vytlačiť