Legislatíva EÚ

Zelené verejné obstarávanie je podporené radou politík a stratégií EÚ, čo dokazuje, že je významným nástrojom v oblasti ochrany a prevencie znečisťovania životného prostredia. 

Definíciu zeleného verejného obstarávania obsahuje Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov KOM(2008)400 v konečnom znení  Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie, ktoré zároveň odporúča postup znižovania dopadov spotreby verejného sektora  na životné prostredie a stimulácie inovácií v oblasti environmentálnych technológií, tovarov, služieb a stavebných prác.

Smernice o verejnom obstarávaní (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v platnom znení, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb v platnom znení) obsahujú konkrétny odkaz na možnosť zahrnúť environmentálne charakteristiky do procesu verejného obstarávania. V preambule oboch smerníc je definovaný cieľ objasniť „...ako môžu verejní obstarávatelia prispieť k ochrane životného prostredia a podporovať trvalo udržateľný rozvoj pri súčasnom zabezpečení možnosti získať čo najlepšiu hodnotu za peniaze vynaložené v rámci zákazky“. Smernicu 2004/18/ES a Smernicu 2004/17/ES zrušujú s účinnosťou od 18. apríla 2016 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES.

Ústredné orgány štátnej správy sú povinné nakupovať kancelársku výpočtovú techniku spĺňajúcu úroveň energetickej účinnosti programu Energy Star, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie).

Povinnosť verejných inštitúcií nakupovať vozidlá cestnej dopravy s ohľadom na environmentálny dopad vozidiel  počas celej doby životnosti, vrátane spotreby energie, emisií CO2, ďalších znečisťujúcich látok ukladá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov majú verejné inštitúcie uplatňovať environmentálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Od 1. januára 2019 musia byť nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia verejné orgány, budovami s takmer nulovou spotrebou energie.

Vytlačiť