9. - 10. septembra 2020 sa uskutočnil workshop

SÍDLA A BIODIVERZITA

v Poprade

1. Deň:

Žijú tu s nami - ochrana vtákov a netopierov v urbánnom prostredí.pdf

     Mgr. Radim Tomáš, občianske združenie EKOTON

Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II).pdf

     Ing. Marta Slámková, Slovenská agentúra životného prostredia

Strešná zeleň ako nástroj zvyšovania biodiverzity miest.pdf

     Mgr. Ing. Marek Sobola PhD., autorizovaný krajinný architekt, Sobola s. r. o.

Potenciál šírenia inváznych rastlín v mestskom prostredí.pdf

     Ing. Juraj Modranský, PhD., TU Zvolen

Organizovana divočina v mestách.pdf

     Mgr. Jana Bozáňová, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

 

2. Deň:

Ekosystémový prístup pri obhospodarovaní lesov mesta Banská Bystrica.pdf

     Ing. Eduard Apfel, LESY SR, š. p.

Rozvoj sídiel a ochrana migračných koridorov veľkých cicavcov.pdf

     Mgr. Barbara Immerová, WWF Slovensko

Tvorba, stav a prognóza biodiverzitných plôch na príklade mesta Levice.pdf

     Ing. Dušan Daniš, PhD., poslanec mestského zastupiteľstva Levice

Problematika opeľovačov s dôrazom na urbánne prostredie.pdf

     Ing. Libor Ulrych, PhD., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Zelená infraštruktúra v sídlach miest.pdf

     doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia

Mokrade v urbanizovanom prostredí.pdf

     Mgr. Eva Klemmová Gregušková, Slovenská agentúra životného prostredia,
     Ing. Mária Garčárová, Slovenská agentúra životného prostredia

 

Odporúčania a závery z workshopu "SÍDLA A BIODIVERZITA" z 9. - 10. septembra 2020 v Poprade.pdf

     RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD., vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Slovenská agentúra životného prostredia

 

  Fotogaléria:

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť