Životné prostredie, prírodné ako aj človekom pretvorené, patrí k faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka a jeho životnú pohodu (tzv. environmentálne zdravie). Existuje stále viac dôkazov o tom, že jedným z najvýznamnejších a rozhodujúcich činiteľov vplývajúcich na zdravie a priemerný vek obyvateľstva je kvalita životného prostredia.

Environmentálne zdravie predstavuje aspekty ľudského zdravia a  kvality života determinované faktormi životného prostredia (napr. priamymi vplyvmi chemických látok, žiarenia, hluku a niektorých biologických činiteľov, ako aj nepriamymi vplyvmi fyzikálnych, psychologických, sociálnych a estetických faktorov). Poznanie a hodnotenie vplyvu faktorov životného prostredia na ľudské zdravie (fyzické aj psychické) sa odvíja od poznania kvality životného prostredia, od vnútorného prostredia cez vonkajšie prostredie v urbanizovaných celkoch až po prírodné prostredie.

V rámci tejto úlohy sa zameriavame na vypracovanie metodického usmernenia pre jednotný postup orgánov samospráv ohľadom zberu dát a vyhodnocovania dostupných indikátorov zameraných na environmentálne zdravie obyvateľstva na úrovni miest SR. 

V úlohe pracujeme na:

 identifikácii a stručnom popise environmentálnych indikátorovovplyvňujúcich zdravie obyvateľstva na úrovni miest;

• zistení dostupnosti monitorovaných údajov o zložkách životného prostredia na indikovanie environmentálneho zdravia obyvateľstva prostredníctvom dotazníkového prieskumu;

 zjednotení postupu monitorovaných údajov o zložkách životného prostredia na indikovanie environmentálneho zdravia obyvateľstva v sídlach;

 získaní jednotných monitorovaných údajov o zložkách životného prostredia na indikovanie environmentálneho zdravia obyvateľstva v sídlach použiteľných pri analýzach.

Interpretácia výsledkov relevantných dát bude slúžiť:

 na vytvorenie rebríčka zdravých miest SR;

 na spracovávanie prehľadov jednotlivých indikátorov environmentálneho zdravia obyvateľov v mestách SR podľa periodicity zberu dát (prevažne v ročnom intervale);

 odborníkom pri spracovávaní následných dokumentov na úrovni miest SR, zaoberajúcimi sa  environmentálnym zdravím obyvateľstva.  

V informačnom systéme Životné prostredie miest (IS ŽPM) budú indikátory zverejnené aj pre laickú verejnosť.

 

Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestského životné prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť