Odborná príprava na získanie Osobitných kvalifikačných predpokladov

Vzdelávanie zamestnancov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sa realizuje na základe zákona zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetci štátni zamestnanci alebo zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Osobitné kvalifikačné predpoklady sú súhrnom vedomostí a schopností potrebných na výkon niektorých činností na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie; overujú sa skúškou po absolvovaní odbornej prípravy a potvrdzujú sa osvedčením o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov.

Odbornú prípravu realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá na základe prihlášok zasielaných SIŽP, okresnými úradmi a obcami spracuje plán odbornej prípravy na príslušný kalendárny rok.

Odborná príprava trvá 5 služobných dní a realizuje sa podľa jednotlivých úsekov štátnej správy.

Zamestnanci okresných úradov – odborov starostlivosti o životné prostredie môžu absolvovať odbornú prípravu na jednom z nasledovných úsekov:

 • úsek ochrany ovzdušia
 • úsek ochrany vôd a nakladania s vodami
 • úsek verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • úsek rybárstva
 • úsek odpadového hospodárstva
 • úsek ochrany prírody a krajiny
 • úsek manažmentu environmentálnych rizík

Pre zamestnancov SIŽP sa realizuje odborná príprava na týchto úsekoch:

 • úsek inšpekcie ochrany ovzdušia
 • úsek inšpekcie ochrany vôd
 • úsek inšpekcie odpadového hospodárstva
 • úsek inšpekcie ochrany prírody a krajiny
 • úsek inšpekcie biologickej bezpečnosti
 • úsek integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Zamestnanci obcí sa môžu prihlásiť na jeden z nasledovných úsekov:

 • úsek ochrany ovzdušia
 • úsek ochrany vôd a nakladania s vodami
 • úsek verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • úsek rybárstva
 • úsek odpadového hospodárstva
 • úsek ochrany prírody a krajiny

Obsah odbornej prípravy stanovuje vyhláška MŽP SR č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie.
Po absolvovaní odbornej prípravy sa osobitné kvalifikačné predpoklady overujú skúškou, ktorú zabezpečuje osobný úrad MŽP SR.

AKTUALIZÁCIA:   07. 09. 2023 - aktualizácia Plánu odbornej prípravy na 2. polrok 2023 pre zamestnancov obcí.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, vyplnením a zaslaním prihlášky na zaradenie do odbornej prípravy každá prihlásená osoba udeľuje dobrovoľný súhlas Slovenskej agentúre životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica (SAŽP) so spracovaním osobných údajov, s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním na účely vedenia dokumentácie z odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Tento súhlas dotknutá osoba udeľuje na dobu neurčitú, s možnosťou uvedený súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, alebo e-mailom na sazp@sazp.sk.

Plán odbornej prípravy na rok 2023

 

 

 

 

 

Adriana Svitaňová Krajčíová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177, 0907 824146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

 

Vytlačiť