Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2023

Dňa 29.3.2023 sa vo priestoroch Kongresového centra Technickej univerzity vo Zvolene, uskutočnil 15. ročník Informačného dňa k Dohovoru o krajine Rady Európy.

Slovenská agentúra životného prostredia, ako hlavný organizátor, v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou vo Zvolene usporiadala tento ročník podujatia so zameraním na aktuálne problémy súvisiace s uplatňovaním Dohovoru o krajine na Slovensku.

Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch venovali legislatívnym otázkam ochrany krajiny, tradičnou témou bola Cena Slovenskej republiky za krajinu 2022, krajinárskemu aspektu ochrany pralesov a riečnej krajiny či problematike pozemkových úprav.

Tematicky pestré prezentácie si vypočulo takmer sedemdesiat účastníkov.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2022

XIV. ročník seminára zameraného na aktuálne otázky starostlivosti o krajinu sa uskutočnil 17. mája 2022 v Kongresovom centre Študentského domova Ľ. Štúra pri TU vo Zvolene.

Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene. Zúčastnilo sa ho 60 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, Štátnej ochrany prírody, odborných organizácií, súkromných firiem i mimovládnych organizácií

Sprievodnou aktivitou podujatia bola panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021

XIII. ročník Informačného dňa k Dohovoru o krajine Rady Európy sa uskutočnil 22. júla 2021 v Kongresovom centre Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene.

Seminár sa realizoval v rámci implementácie dohovoru, ktorého hlavným cieľom je podporiť ochranu, manažment a plánovanie krajiny a organizovať spoluprácu v tejto oblasti. So zmenou názvu dohovoru s platnosťou od 1.7.2021 sa súčasne zmenili aj niektoré jeho články. V pôvodnom znení, bol dohovor výhradne európskym regionálnym dohovorom, ktorého zmluvnými stranami mohli byť iba európske štáty. Podľa súčasného znenia dohovoru môžu k nemu pristúpiť aj neeurópske štáty ako zmluvné strany dohovoru.

Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene.

Zúčastnilo sa ho 45 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, Štátnej ochrany prírody, odborných organizácií, súkromných firiem i mimovládnych organizácií. Súčasťou podujatia bola aj putovná panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2020

XII. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine sa uskutočnil 21. júla 2020 v Kongresovom centre Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene.

Organizovala ho Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene. Seminár sa realizoval v rámci implementácie jedného z dohovorov Rady Európy na Slovensku a jeho cieľom bolo prezentovať aktuálne otázky starostlivosti o krajinu. Zúčastnilo sa ho 46 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, Štátnej ochrany prírody, odborných organizácií, súkromných firiem i mimovládnych organizácií. Súčasťou podujatia bola aj putovná panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019

XI. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine sa uskutočnil 19. marca 2019 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene. Organizovala ho Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene. Seminár sa realizoval v rámci implementácie jedného z dohovorov Rady Európy na Slovensku a jeho cieľom bolo prezentovať aktuálne otázky starostlivosti o krajinu. Zúčastnilo sa ho 65 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, Štátnej ochrany prírody, odborných organizácií, súkromných firiem i mimovládnych organizácií. Súčasťou podujatia bola aj putovná panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2018

X. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine 2018 sa uskutočnil 20. marca 2018 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene. Organizovala ho Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene. Seminár sa realizoval v rámci implementácie jedného z dohovorov Rady Európy na Slovensku a jeho cieľom bolo prezentovať aktuálne otázky starostlivosti o krajinu.

Prvý blok prednášok bol zameraný na uplatňovanie zásad Európskeho dohovoru o krajine na rôznych úrovniach, od európskej až po miestnu úroveň. Jeho súčasťou bola aj informácia o vyhlásení piateho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018, ktorá vyzdvihuje vzorové realizácie v starostlivosti o krajinu. Inšpiratívnym bol príspevok Občianskeho združenia Levický okrášľovací spolok o dobrovoľníckych aktivitách v urbanizovanom prostredí. So šírením príkladov dobrej praxe pri obhospodarovaní poľnohospodárskej krajiny súvisela prezentácia medzinárodného projektu FEAL realizovaný v rámci ERAZMUS+, ktorého koordinátorom je TU vo Zvolene.

Náplňou druhého bloku boli prezentácie zástupcov SAŽP a TU vo Zvolene o návrhoch ekostabilizačných a protipovodňových opatrení v k.ú Čierny Balog, realizácii zelenej infraštruktúry a adaptačných opatreniach na zmiernenie dopadov klímy prostredníctvom Programu obnovy dediny a spracovanom „Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny (SAŽP 2017).

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine sa uskutočnil 23. marca 2017 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene. Ústrednou témou podujatia, bola problematika ekostabilizačných opatrení, zelenej infraštruktúry a adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Program bol zostavený z odborných príspevkov zástupcov viacerých zainteresovaných inštitúcií, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Nadácie Blue Alternative a Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

 

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2016

VIII. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine 2016 sa konal 12. apríla 2016 vo Zvolene s podtitulom „Aktuálne trendy starostlivosti o krajinu“.

Program bol zostavený z odborných príspevkov zástupcov viacerých zainteresovaných inštitúcií,  Slovenskej agentúry životného prostredia, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Správa NAPANT), Technickej univerzity vo Zvolene, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (Správa povodia stredného Hrona, Zvolen a Správa povodia horného Hrona, Banská Bystrica), ako i zástupcu neziskového sektora (Občianske združenie Permon).

Súčasťou Informačného dňa bolo i vyhlásenie štvrtého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016.

Na záver seminára sa konala diskusia, kde prevládali otázky týkajúce sa praktickej implementácie Európskeho dohovoru o krajine v podmienkach SR.

 

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine patrí medzi akcie organizované na podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine v Slovenskej republike a na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o problematike starostlivosti o krajinu.

Informačný deň každoročne od roku 2009 organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri Technickej univerzite vo Zvolene a  Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Seminár je určený pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, odborných inštitúcií, mimovládnych organizácií, ako i  širokej odbornej i laickej verejnosti.

 

Vytlačiť