XXVI. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2023

XXVI. ročník konferencie Krajina – človek – kultúra, ktorý sa uskutočnil v dňoch 20. – 21. júna 2023 v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici, mal za cieľ poukázať na potrebu a význam obnovy ekosystémov z pohľadu európskej legislatívy a ich praktickej realizácie, vyzdvihnúť kultúrno-historické hodnoty krajiny a aktivity vedúce k ich zachovaniu a upozorniť na problematické aspekty činnosti človeka v krajine.

Konferencia je súčasťou podujatí na podporu implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy na Slovensku.

Tematické okruhy konferencie boli:

 • obnova ekosystémov, revitalizačné a renaturačné opatrenia v krajine,
 • historické hodnoty krajiny a jej osídlenia,
 • problematické aspekty činnosti človeka v krajine.

Program konferencie pozostával z troch programových blokov. Náplňou prvého dňa konferencie boli vyžiadané príspevky a druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie na ranostredoveké hradisko Valy v obci Bojná a Topoľčiansky hrad s odbornými výkladmi v krajine o jej prírodných a kultúrno-historických fenoménoch.

Hlavný organizátor podujatia bola Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Fakultou prírodných vied Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici.

 

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

XXV. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2022

XXV. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra sa konal 22. - 23. 6. 2022 v Banskej Bystrici s podtitulom „Podpora integrácie ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva“.

Cieľom podujatia bolo priblížiť odraz dlhoročnej snahy o presadzovanie významu ochrany krajiny v legislatívnom prostredí a poukázať na aktuálne a inovatívne prístupy k manažmentu krajiny v súlade s etickými hodnotami človeka.

Náplňou prvého dňa bolo rokovanie zostavené z vyžiadaných príspevkov rozdelené do troch tematických okruhov:

 • aktuálny vývoj legislatívy v ochrane a využití krajiny,
 • zachovávanie autentickosti, jedinečnosti a identity kultúrnej krajiny,
 • etické aspekty prístupu človeka ku krajine.

Druhý deň podujatia mal mať formu odbornej exkurzie do mesta Nová Baňa s odbornými výkladmi v krajine o jeho prírodných a kultúrno-historických fenoménoch.

Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Konferencia je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy na Slovensku a je určené širokej odbornej verejnosti. Jubilejného ročníka sa zúčastnilo 110 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, ŠOP SR, odborných organizácií, mimovládnych neziskových organizácií.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

XXIV. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2021

XXIV. ročník konferencie Krajina – Človek - Kultúra sa konal 13. - 14. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na podporu implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy na Slovensku. Konferencia sa realizovala v rámci implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy, ktorého hlavným cieľom je podporiť ochranu, manažment a plánovanie krajiny a organizovať spoluprácu v tejto oblasti.

Tematicky bolo podujatie zamerané na prezentáciu rôznych prístupov človeka k formovaniu a využívaniu krajiny. Jeho cieľom bolo vytvoriť priestor pre hľadanie odrazu historických udalostí v dnešnej podobe krajiny, ako aj predstavenie súčasných aktivít zameraných na zvýšenie kvality krajiny a jej ochranu.

Tematické okruhy konferencie:

 • legislatívne nástroje ochrany krajiny a zvyšovania kvality krajinného prostredia,
 • hodnotovo-významové vlastnosti krajiny,
 • spôsoby interpretácie kultúrno-historického profilu krajiny, propagácia a sprístupnenie zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít v krajine,
 • tvorba zelenej infraštruktúry ako podpora miestnych aktivít.

Program konferencie pozostával z dvoch programových blokov. Náplňou prvého dňa bolo rokovanie na Radnici mesta Banská Bystrica, zostavené z vyžiadaných príspevkov. Druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie do geoparku Novohrad-Nógrád s odbornými výkladmi v krajine o jeho prírodných a kultúrno-historických fenoménoch.

Konferencie sa zúčastnila široká odborná verejnosť, zástupcovia akademickej obce, odborných organizácií, štátnej správy, samosprávy, mimovládnych neziskových organizácií.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

XXIII. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2019

XXIII. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra s podtitulom „Človek v krajine - stopy človeka v krajine“ sa konal 30. - 31. mája 2019 v Banskej Bystrici.

Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Jeho cieľom bolo vytvorenie platformy pre výmenu skúseností z uplatňovania integrovaného prístupu k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva ako neoddeliteľných hodnôt. Snahou bolo poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných realizácií zameraných na zachovanie hodnôt krajiny, záchranu významných lokalít a objektov.

 

Tematické okruhy konferencie:

 • problematika ochrany charakteristického vzhľadu a identity krajiny v nástrojoch územného plánovania,
 • poznávanie hodnôt krajiny a ich rešpektovanie pri pretváraní a zveľaďovaní krajinného priestoru,
 • tradičné formy hospodárenia v kontexte s charakteristickými črtami krajiny, krajinným rázom a historickými
       krajinnými štruktúrami,
 • konektivita krajiny vo vzťahu k problematike fragmentácie biotopov budovaním dopravnej infraštruktúry,
 • vplyv človeka na lesné ekosystémy, intenzita týchto tlakov a možnosti ich limitovania,
 • zhodnocovanie fenoménov krajiny pri zvyšovaní atraktivity územia z hľadiska jeho potenciálu pre rozvoj
       cestovného ruchu,
 • zachovávanie autentickosti, jedinečnosti, identity kultúrnej krajiny,
 • spôsoby interpretácie a propagácie kultúrno-historického profilu krajiny širokej verejnosti.

 

Náplňou prvého dňa bolo rokovanie na Radnici mesta Banská Bystrica. Multidisciplinárny charakter podujatia dokladajú aj témy, ktorým boli vyžiadané príspevky venované. Zameriavali sa na problematiku územného a krajinno-ekologického plánovania na Slovensku s dôrazom na zachovávanie hodnôt krajiny, na krajinno-ekologické aspekty krajiny, ochranu prírody, ako i na témy záchrany, obnovy a zviditeľňovania kultúrneho dedičstva.

Druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie do Banskej Štiavnice a obce Hodruša-Hámre s predstavením prírodných, montanistických a kultúrno-historických fenoménov tejto krajiny.

Konferencie sa zúčastnilo 105 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, Štátnej ochrany prírody, odborných organizácií, súkromných firiem i mimovládnych organizácií.

Konferencia je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a bola organizovaná ako sprievodné podujatie medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2019.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

XXII. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2018

XXII. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra sa uskutočnil v dňoch 3. - 4. mája 2018. Konferencia niesla podtitul „Od krajiny ku kultúre“ a bola zameraná na hľadanie nových nástrojov ochrany krajiny na Slovensku a hľadanie prieniku tematických okruhov jednotlivých profesií.

Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a bola organizovaná ako sprievodné podujatie medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2018.

Konferencia bola zameraná na nasledujúce tematické okruhy:

 • vzťah hodnoty a potenciálu rozvoja krajiny
 • pozitívne zmeny v krajinnej štruktúre prostredníctvom pozemkových úprav a prvkov ÚSES
 • súčinnosť Európskeho dohovoru o krajine a Karpatského dohovoru v starostlivosti o krajinu
 • uplatňovanie problematiky ochrany charakteristického vzhľadu krajiny v nástrojoch územného plánovania
 • ochrana kultúrneho dedičstva ako súčasť ochrany charakteristického vzhľadu krajiny
 • znovuobjavovanie zabudnutých hodnôt krajiny
 • spôsoby interpretácie kultúrno-historického profilu krajiny širokej verejnosti
 • zhodnocovanie kultúrneho dedičstva v rozvoji cestovného ruchu
 • prehlbovanie identity človeka a krajiny

Program konferencie pozostával z dvoch častí. Náplňou prvého dňa bolo rokovanie na Radnici mesta Banská Bystrica, zostavené z vyžiadaných príspevkov zaradených do troch tematických okruhov: krajinno-ekologické prístupy a ochrana prírody, prírodno-historické prístupy a kultúrno-historické prístupy.

Druhý deň podujatia sa konala odborná exkurzia do regiónu severného Podpoľania. Odborné výklady v krajine boli zamerané na kultúrno-historické i prírodné unikáty bývalého kráľovského banského mesta Ľubietová a zachovalé agrárne historické krajinné štruktúry obce Strelníky.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

 XXI. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2017

s podtitulom „Zelená infraštruktúra – život pre krajinu“

XXI. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra sa konal  24. - 25. mája 2017 v Cikkerovej sieni Radnice mesta Banská Bystrica. Konferenciu organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Dvojdňová konferencia bola zameraná  na zvyšovanie povedomia v oblasti zelenej infraštruktúry. Náplňou prvého dňa konferencie boli vyžiadané príspevky, druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie v NP Muránska planina  s odbornými výkladmi v krajine.

Cieľom konferencie bola popularizácia témy, predstavenie konceptu a skupín prínosov zelenej infraštruktúry v osobitnom postavení ochrany biodiverzity, ekosystémových služieb a adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou prezentovania úspešných aktivít revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v krajine.

Program konferencie sa venoval nasledujúcim tematickým okruhom:

 • Koncept zelenej infraštruktúry
 • Ekosystémové služby s podporou zelenej infraštruktúry
 • Zelená infraštruktúra priaznivá pre biodiverzitu
 • Zelená infraštruktúra ako prvky adaptácie na zmenu klímy
 • Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v krajine

V rámci odbornej exkurzie v území Národného parku Muránska planina boli účastníkom konferencie priamo v krajine predstavené nasledujúce témy:

Predstavenie NP Muránska planina

Chovateľský program plemena norik muránsky

Projekt zameraný na reštitúciu sysľa pasienkového, pozitívne príklady lúčneho manažmentu

Hodnoty a možnosti rozvoja regiónu

Realizované a úspešne ukončené projekty VSP Muránska planina- Čierny Hron

Chov koní hucul

Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a  bola organizovaná ako odborné sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017.


 


XX. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2016

s podtitulom „Ako pretvárame krajinu“

Jubilejná XX. konferencia Krajina – Človek – Kultúra s podtitulom „Ako pretvárame krajinu“ sa konala  v dňoch 18. - 19. máj 2016 na Radnici mesta Banská Bystrica. Náplňou prvého dňa konferencie boli vyžiadané príspevky, druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie do regiónov Pohronia a Podpoľania s odbornými výkladmi v krajine.

Konferencia bola zameraná na aktuálne otázky pretvárania krajiny, praktické riešenia a konkrétne návrhy revitalizačných a renaturačných opatrení v krajine, zvyšovanie kvality krajinného prostredia a krajinný dizajn. Cieľom podujatia bolo poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných realizácií zameraných na zachovanie prírodného a  kultúrneho dedičstva, záchranu významných lokalít a objektov.

 • Program konferencie sa venoval nasledujúcim tematickým okruhom:
 • Súčasné trendy a koncepcie pretvárania, revitalizácie a renaturácie krajiny
 • Krajinný dizajn a zachovanie hodnôt krajiny
 • Zachovanie a obnova tradičných foriem hospodárenia v poľnohospodárskej krajine (sady, včelárstvo atď.)
 • Obnova častí krajiny, sídiel, pamiatok v krajine (hrady, technické pamiatky a pod.)
 • Propagácia a sprístupnenie zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít v krajine (sakrálna,  banská krajina)
 • Koncepcie a zámery ochrany a využitia lesnej, banskej, priemyselnej a sídelnej krajiny Pohronia, príklady úspešných realizácií

Konferenciu usporiadala Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a zároveň bola organizovaná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2016.

Stručný prehľad nosných tém jednotlivých ročníkov konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 1996 – 2016

Tradícia, ktorá zaväzuje.

 • 1996: Synergické prístupy ku kultúrnej krajine, krajinno-ekologické aspekty využitia krajiny, genéza krajiny, územne plánovanie, architektúra krajiny a sídel, percepcia a umelecká reflexia krajiny.
 • 1997: Integrácia rôznorodých prístupov a hľadanie spoločných východísk ku krajine, zásady pre formuláciu zákona o územnom plánovaní. Motto: „Krajina je  len jedna všetci sme jej súčasťou“.
 • 1998: Problematika sídelného prostredia a mestskej krajiny, interakcia sídla a krajiny,  humanizácia mestských sídel, vidiecke sídlo a problematika jeho obnovy.
 • 1999: Kultúrno-historický potenciál krajiny a integrované prístupy ku krajine, legislatívne a metodologické východiská pre prípravu prognózy a koncepcie vývoja krajiny Slovenska, jej implementácia v tvorbe územnoplánovacej dokumentácie.
 • 2000: Kultúrna krajina, mapovanie konkrétnych lokalít, krajinný obraz a krajinný ráz, kultúrne a prírodné dedičstvo, krajinno-ekologické aspekty.
 • 2001: Územné plánovanie a krajinno-ekologické plány, význam Európskej konvencie o krajine.
 • 2002: Pozícia krajiny v  územnom a krajinno-ekologickom plánovaní,  identita s duchovný rozmer krajiny.
 • 2003. Vidiecky turizmus z pohľadu trvalo-udržateľného rozvoja.
 • 2004: Konferencia sa neuskutočnila kvôli úvahám o dvojročným cykle konferencie
 • 2005: Implementácia Európskeho dohovoru o krajine, cieľová kvalita krajiny.
 • 2006: Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v krajinách V4.
 • 2007: Podtitul konferencie: „Starostlivosť o krajinu je vecou každého z nás“. 
 • 2008: Nové pohľady na starostlivosť o krajinu v rámci implementácie Európskeho dohovoru o krajine a Karpatského dohovoru.
 • 2009: Podtitul konferencie: „Sieťovanie skúseností regiónov s manažmentom krajiny".
 • 2010: 10. výročie Európskeho dohovoru o krajine. Medzinárodný rok biodiverzity. Vyhlásenie prvého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu.
 • 2011: Praktické a formálne otázky súčinnosti ochrany prírody a starostlivosti o krajinu. Vzdelávanie v ochrane prírody a krajiny.
 • 2012: Podtitul konferencie: „Špecifiká prírodného a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja a možnosti jeho zhodnocovania pre podporu rozvoja regiónu“.
 • 2013: Podtitul konferencie: „Vzťah hodnoty, ochrany a potenciálu rozvoja krajiny“.
 • 2014: Workshop k príprave zákona o krajine.
 • 2015: Podtitul konferencie: „Krajina - starostlivosť, manažment, plánovanie“.
 • 2016: Podtitul konferencie: „Ako pretvárame krajinu“.

Konferencia KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA

V rámci podpory Európskeho dohovoru o krajine a výmeny poznatkov v procese starostlivosti o krajinu sa pravidelne od roku 1996 koná Konferencia Krajina  - Človek – Kultúra.

Konferencia sa od vzniku snaží o vytvorenie podmienok pre vzájomnú informovanosť, spájanie inak oddelených prístupov, reflexie a reakcie na aktuálne problémy krajiny. Podujatie okrem odborných problémov poukazuje na nevyhnutnosť hľadania nových foriem výmeny názorov a propagácie prezentovaných myšlienok.

Témy ročníkov konferencie do roku 2005 sú zamerané na Európsky dohovor o krajine a možnosti implementácie dohovoru v SR.

Podujatie organizuje Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Vytlačiť