Úvod                 

Ciele modulu: Prezentovať strategickú úlohu GPP verejným orgánom – demonštrovať možnosti obstarávania ako nástroja na plnenie rozličných politických cieľov a možných prínosov. Za účelom demonštrovania využitia GPP v praxi naprieč EÚ taktiež poskytuje viaceré prípadové štúdie.

 


  Strategické aspekty GPP
 

Ciele modulu: Poskytnúť návod, ako môže byť GPP úplne implementované a spravované v rámci verejnej správy. Pokrýva to prípravné kroky budovania prípadu pre GPP a zbierania podpory, potom nasleduje typický cyklus správy nastavovania cieľov, vypracovanie a vykonávanie akčného plánu a monitorovanie/hodnotenie.


  Hodnotenie potrieb
 

Ciele modulu: Zdôrazniť dôležitosť efektívneho procesu hodnotenia potrieb pred vypísaním tendru a usmerniť k dosiahnutiu takého procesu.


GPP a obehové hospodárstvo
   

Ciele modulu: Demonštrovať rolu, ktorú môže verejné obstarávania zohrať pri podpore prechodu smerom k obehovému hospodárstvu, a poskytnúť usmernenie, ako to môžu organizácie implementovať v praxi.

 


  Zapojenie trhu
   

Ciele modulu: Načrtnúť výhody zavedenia procesov zapojenia trhu do obstarávania a ponúknuť návod, ako na to.

 

Operačné moduly

 

Ciele modulov: Prezentovať kritériá GPP Európskej komisie pre dané skupiny výrobkov, predstaviť kľúčové environmentálne vplyvy skupiny výrobkov, dostupnosť a overiteľnosť zelených alternatív a stratégie na znižovanie environmentálnych vplyvov denného využitia, ktoré nezahŕňajú obstarávanie.

Počítače a monitory
   Kopírovací a grafický papier
  Nábytok
  Interiérové a upratovacie služby
Návrh, výstavba a správa kancelárskych budov
   Náterové farby, laky a dopravné značenia
   Projektovanie, stavba a údržba ciest

Osvetlenie pozemných komunikácií a dopravná signalizácia

   Cestná doprava
   Textilné výrobky a služby