BAT FÓRUM 2023

BAT FÓRUM 2023

V dňoch 20. – 22. 09. sa na Štrbskom Plese uskutočnilo podujatie organizované SAŽP v spolupráci s MŽP SR s názvom „Proces IPKZ v SR a v ČR (slovensko-české BAT FÓRUM 2023)“. Medzinárodného podujatia sa zúčastnili zástupcovia MŽP SR, MŽP ČR, MPO ČR, SIŽP, ČIŽP, priemyslu, ale aj akademickej obce a mimovládnych organizácií; v celkovom počte 115 účastníkov v rámci fyzickej účasti, pričom zabezpečené bolo aj online vysielanie.

O svoje vedomosti a skúsenosti sa podelilo 16 prednášajúcich, z toho 4 boli z Českej republiky. Podujatie bolo opäť naplnené množstvom informácií, postrehov a vyvolalo ďalšie diskusie. Otvárané boli témy revízie smernice o priemyselných emisiách a potreby jej očakávanej transpozície, procesu tvorby a schvaľovania BAT/BREF, dekarbonizácie, ako aj obehovej ekonomiky. Podstatná časť programu bola venovaná zmenám, ktoré majú byť účinné od budúceho roka v legislatíve ovzdušia, EIA a IPKZ. Dôležitou a osviežujúcou časťou programu bola aj panelová diskusia. Vďaka širokej palete diskutujúcich si účastníci mohli vytvoriť obraz ako o pohľade MŽP SR, tak SIŽP, prevádzkovateľa a v neposlednom rade verejnosti na aktuálne problémy. Celým podujatím rezonovalo výročie zákona o IPKZ: v tomto roku totiž uplynulo 20 rokov od účinnosti zákona o IPKZ, ktorý je považovaný za jeden z prelomových zákonov v ochrane ŽP, keďže sa orientuje najprv na prevenciu, až potom na kontrolu znečisťovania. Bohatá diskusia ponúkla do budúcnosti viacero možných smerov riešenia problematiky IPKZ.

Podujatie bolo posledným v rade podujatí organizovaných v rámci HA4 Národného projektu 3. Účastníci vyjadrili nádej, že séria BAT fór bude pokračovať aj v budúcnosti.

Záznam z podujatia a prezentácie sú k dispozícii na: https://sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap4-ochrana-ovzdusia-a-ipkz/bat-forum-2023.html

 

Vytlačiť