Participatívne stretnutie v Púchove

16.04.2024
Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.

Cieľom participatívneho stretnutia bolo vysvetliť zainteresovaným subjektom proces spracovania stratégie, ako aj harmonogram hlavných úloh, ktoré budú dôležitým podkladom k spracovaniu obsahu stratégie. V úvode stretnutia privítala všetkých prítomných primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková, M.B.A,  ktorá priblížila význam vypracovania stratégie adaptácie pre mesto Púchov a tiež to, prečo považuje daný dokument za dôležitý v rámci environmentálneho napredovania mesta. Stretnutie moderovala doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD. (SAŽP), ktorá prezentovala účastníkom klimatické ohrozenia, ich dôsledky a ako sa na ne pripraviť, a to aj na príkladoch mesta Púchov. Taktiež hovorila   aj o kritériách pre výber adaptačných opatrení. Po skončení prednášky sa zúčastnené zainteresované strany prakticky zapojili do hodnotenia jednotlivých klimatických ohrození ovplyvňujúcich konkrétne oblasti života v meste. V závere podujatia sa do diskusie prihlásili viacerí prítomní, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami s dôsledkami zmeny klímy v meste a pani primátorka sa poďakovala celému pracovnému tímu SAŽP.

Ďalšie informácie nájdete na:

https://www.puchov.sk/puchov-bude-mat-svoju-strategiu-adaptacie-na-zmenu-klimy-oznam/mid/408320/.html#m_408320

 


Ďalšie novinky

Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.
Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

19. 3. 2024

Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

Na stránke Living Lab Dropie je od 19. marca 2024 zverejnená séria online workshopov pre samosprávy s cieľom vzdelávať a rozširovať povedomie o adaptačných a mitigačných opatreniach pre zmenu klímy medzi miestnymi aktérmi v  samosprávach, ale tiež medzi laickou verejnosťou.