Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

10.04.2024
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.

Správať sa zodpovedne k životnému prostrediu, využívať princípy obehového hospodárstva s dôrazom na opätovné využívanie odpadov a snažiť sa o zníženie energetických a surovinových nárokov sú náročné záväzky voči ľudstvu, a tiež voči životnému prostrediu. Neľahké úsilie o zodpovedné podnikanie a smerovanie k udržateľnejším alternatívam reprezentovali v 4. ročníku súťaže Zelený Merkúr organizácie s rôznym predmetom podnikania – od stavebníctva a rozvoja inovatívnych vegetačných prvkov cez produkciu pestovateľských substrátov, podporu obnoviteľných zdrojov energií až k recyklácii plastov či repasovaniu elektronických zariadení a ich príslušenstva.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov environmentálne zameranej súťaže Zelený Merkúr 2024 sa uskutočnilo v Lučenci v priestoroch historickej budovy Radnice. Na projekte dlhodobo spolupracuje Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory so Slovenskou agentúrou životného prostredia a s Banskobystrickým samosprávnym krajom.

O víťazovi a ďalších oceneniach prihlásených firiem rozhodovala na svojom marcovom zasadnutí odborná hodnotiaca komisia. Prvé miesto udelila spoločnosti STRABAG s.r.o. z oblasti stavebníctva, ktorá robí pokroky najmä v oblasti recyklácie a sekundárneho využitia stavebných materiálov. Obdivuhodná je aj spolupráca v tejto oblasti za účelom zapracovania odpadových cigaretových ohorkov do asfaltových zmesí. Zároveň implementáciou nových technológií zabezpečujú efektívne využívanie zdrojov a zníženie uvoľňovaných emisií. Komisia prihliadala aj na zavedenie schémy EMAS, a teda na overené výsledky environmentálne vhodného správania.

Ocenenie za druhé miesto putuje spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s. Komisia ocenila využívanie vlastného kompostu z biologicky rozložiteľného odpadu ako náhradu rašeliny pri výrobe substrátov. Ďalšou inováciou a dôvodom úspechu tejto spoločnosti je prímes drevného vlákna získavaného spracovaním drevného odpadu a dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnosť v oblasti distribúcie.

Tretie miesto obsadila spoločnosť THERMOǀSOLAR Žiar s.r.o. Spoločnosť bola ocenená za obdivuhodný prínos v oblasti využívania a šírenia povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie prostredníctvom zamerania na výrobu solárnych kolektorov, ktoré sú z prevažnej časti recyklovateľné. Porota ďalej ocenila organizáciu školení o využívaní solárnej energie. Nemenej dôležitým je aj dôraz na udržateľne nastavenú prevádzku a distribúciu podniku.

Špeciálne motivačné ocenenia za účasť si na slávnostnom vyhodnotení prevzali aj konatelia spoločností BROTHER INDUSTRIES s.r.o., mobil online s.r.o., POH s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“ a POLYPLAST výrobné družstvo Pliešovce.

Detailnou reflexiou na úvod predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók zhodnotil aktuálnu globálnu aj národnú environmentálnu situáciu, jej vplyv na ekonomiku, budúci vývoj a načrtol možné kroky na zlepšenie stavu. "V SOPK budeme robiť všetky kroky k posilneniu konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky, väčšej diverzifikácii vonkajších ekonomických vzťahov a nastoleniu skutočne odbornej a nielen politicky motivovanej diskusie o našej ekonomike a jej mieste v medzinárodnej konkurencii," uviedol.

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík zdôraznil potrebu ako aj hodnotu spolupráce medzi štátnym a podnikateľským sektorom, predstavil úlohy, ktoré v týchto vzťahoch zastáva SAŽP a zároveň upriamil pozornosť na vzrastajúci záujem  o zlepšovanie stavu životného prostredia: „Skutočnosť, že v tomto ročníku sa zapojilo viacej subjektov do súťaže Zelený Merkúr, svedčí o tom, že spoločne cítime naozaj zvýšenú potrebu podieľať sa na kvalite životného prostredia v našom okolí, kde žijeme, kde žijú naše deti a blízki, pričom máme záujem, aby naše prostredie bolo čo najkvalitnejšie.“ 

Pohľad na obehové hospodárstvo z pozície samosprávneho kraja predstavil podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mikuláš Pál, pričom kládol dôraz na potrebu inovácií, spoluprácu s ďalšími samosprávnymi krajmi a zamestnávateľmi a to práve aj v oblasti obehového hospodárstva. „Intenzívne spolupracujeme so zamestnávateľmi a vedieme otvorený dialóg, aby sme napĺňali ich potreby“, zdôraznil.

 

Cieľom súťaže Zelený Merkúr je podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.  Kritériami pre hodnotenie aktivít firiem sú rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, alebo ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu a  obchodná výmena iniciatív. Doplňujúcim kritériom je účasť v dobrovoľných schémach, ako sú schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, environmentálne označovanie produktov a zelené verejné obstarávanie.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

19. 3. 2024

Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

Na stránke Living Lab Dropie je od 19. marca 2024 zverejnená séria online workshopov pre samosprávy s cieľom vzdelávať a rozširovať povedomie o adaptačných a mitigačných opatreniach pre zmenu klímy medzi miestnymi aktérmi v  samosprávach, ale tiež medzi laickou verejnosťou.