Chceme dýchať čistý vzduch – vo všetkých mestách a obciach na Slovensku

Chceme dýchať čistý vzduch – vo všetkých mestách a obciach na Slovensku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia organizovali konferenciu „Čistejšie ovzdušie v našich mestách a obciach – ako na to?“. Podujatie sa konalo 29. – 30. 3. 2023 v Jasnej. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia samosprávnych a štátnych orgánov, ktorí môžu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je znečistenie ovzdušia najväčším environmentálnym rizikom pre zdravie v Európskej únii. V EÚ každý rok spôsobuje množstvo predčasných úmrtí a vyžaduje si stovky miliárd eur na externé náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Napriek dosiahnutým zlepšeniam je kvalita ovzdušia v určitých oblastiach Slovenska stále neuspokojivá. V dôsledku vysokej úrovne prachových častíc (PM10), rozhodla Európska komisia o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska za porušenie požiadaviek Smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Vykurovanie v domácnostiach je najväčším prispievateľom znečisťovania ovzdušia prachovými časticami na Slovensku. V súčasnosti sme svedkami energetickej krízy, ktorá môže tento stav ešte zhoršiť. Je preto dôležité venovať tejto aktuálnej téme zvýšenú pozornosť. Na konferencii odzneli užitočné informácie o novej právnej úprave k ochrane ovzdušia, možných riešeniach ako minimalizovať emisie do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj o finančnej podpore na realizáciu týchto riešení. V rámci panelovej diskusie sa diskutujúci nevyhli ani téme energetickej chudoby.

Diskutovaná bola súčasná a potenciálna úloha príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy, a tiež úloha regionálnych manažérov kvality ovzdušia ako odbornej podpory týchto orgánov v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Prednášky dopĺňali interaktívne konzultácie manažérov kvality ovzdušia s účastníkmi konferencie.

Konferencia bola hradená z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Cieľom projektu je zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít   kompetencií regionálnych a miestnych orgánov vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.

Viac informácií o podujatí: https://www.populair.sk/sk/podujatie/661

Viac informácií o projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia: www.populair.sk

Fotogaléria

Ďalšie novinky

Nakupujem, teda som

4. 3. 2024

Nakupujem, teda som

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy. Obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň.
Verejné pripomienkovanie

1. 3. 2024

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy". Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 
SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

28. 2. 2024

SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

V Bratislave sa konal Circular Summit po prvý raz v histórii. V priestoroch Mlynice sa stretlo až 240 účastníkov, prebiehalo 5 inšpiratívnych panelových diskusií a 4 podnetné workshopy. V programe mala zastúpenie aj SAŽP prostredníctvom workshopu o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý viedol odbor environmentálneho manažérstva v spolupráci s Circular Shield. Účastníci sa oboznámili s možnosťami, podmienkami a výhodami zeleného verejného obstarávania, ako aj súvisiacim environmentálnym značením, pričom si rozšírili rozhľad o širokú škálu príkladov z praxe.