Chceme dýchať čistý vzduch – vo všetkých mestách a obciach na Slovensku

Chceme dýchať čistý vzduch – vo  všetkých mestách a obciach na Slovensku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia organizovali konferenciu „Čistejšie ovzdušie v našich mestách a obciach – ako na to?“. Podujatie sa konalo 29. – 30. 3. 2023 v Jasnej. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia samosprávnych a štátnych orgánov, ktorí môžu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je znečistenie ovzdušia najväčším environmentálnym rizikom pre zdravie v Európskej únii. V EÚ každý rok spôsobuje množstvo predčasných úmrtí a vyžaduje si stovky miliárd eur na externé náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Napriek dosiahnutým zlepšeniam je kvalita ovzdušia v určitých oblastiach Slovenska stále neuspokojivá. V dôsledku vysokej úrovne prachových častíc (PM10), rozhodla Európska komisia o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska za porušenie požiadaviek Smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Vykurovanie v domácnostiach je najväčším prispievateľom znečisťovania ovzdušia prachovými časticami na Slovensku. V súčasnosti sme svedkami energetickej krízy, ktorá môže tento stav ešte zhoršiť. Je preto dôležité venovať tejto aktuálnej téme zvýšenú pozornosť. Na konferencii odzneli užitočné informácie o novej právnej úprave k ochrane ovzdušia, možných riešeniach ako minimalizovať emisie do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj o finančnej podpore na realizáciu týchto riešení. V rámci panelovej diskusie sa diskutujúci nevyhli ani téme energetickej chudoby.

Diskutovaná bola súčasná a potenciálna úloha príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy, a tiež úloha regionálnych manažérov kvality ovzdušia ako odbornej podpory týchto orgánov v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Prednášky dopĺňali interaktívne konzultácie manažérov kvality ovzdušia s účastníkmi konferencie.

Konferencia bola hradená z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Cieľom projektu je zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít   kompetencií regionálnych a miestnych orgánov vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.

 

Viac informácií o podujatí: https://www.populair.sk/sk/podujatie/661

Viac informácií o projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia: www.populair.sk

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť