Čo priniesla konferencia Predchádzanie vzniku odpadu 2023?

05.06.2023
Čo priniesla konferencia Predchádzanie vzniku odpadu 2023?

Účastníci konferencie si odniesli množstvo nových informácií, podnetov, pohľadov a skúseností celkovo od 18tich rečníkov, zastupujúcich nielen široké spektrum inštitúcií či súkromného sektora (štátna správa, samospráva, škola, firmy, neziskové organizácie, občianske združenia), ale aj predstaviteľov domácností, ktorí neúnavne apelujú na potrebu uvedomenia a zmeny správania jednotlivcov pri znižovaní množstva vytváraného odpadu a predostierajú riešenia podopreté vlastnými skúsenosťami.

V prvom bloku po uvedení do problematiky podčiarknutím nevyhnutnosti prechodu z lineárneho na obehové hospodárstvo sme sa pozreli na vnímanie predchádzania vzniku odpadov a vízie z pohľadu legislatívy a stratégií na národnej úrovni a úrovni EÚ, pričom sa predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zamerali na nosnú tému tohto vydania konferencie – potravinový odpad.

Druhý blok bol sprievodcom opatrení na minimalizáciu tvorby odpadu v rámci cieľových skupín - domácnosť, firma, škola a samospráva. Predstaviteľka zero-waste životného štýlu bola studnicou nápadov a rád pre fungovanie v domácnostiach bez zbytočných odpadov. Zástupkyňa nadnárodnej výrobnej spoločnosti popísala ich cestu smerom k nulovému skládkovanému odpadu a ako firma neustále hľadá možnosti zlepšovania odpadového manažmentu. Čerstvé absolventky obchodnej akadémie prišli účastníkom porozprávať, čo môže robiť „Zelená škola“ v súvislosti s odpadmi či ešte lepšie „neodpadmi“, a ako sa dá v školskej jedálni minimalizovať plytvanie potravinami. Manažérka cirkulárnej ekonomiky mestského podniku, spravujúceho nakladanie s komunálnym odpadom v Bratislave, sa s nami podelila o skúsenosti s tým, aké výzvy prináša zriadenie a prevádzka centra opätovného použitia a prečo to stojí za to. Na záver bloku bol  zástupcom Slovenskej agentúry životného prostredia predstavený nový národný portál k téme predchádzania vzniku odpadu plný informácií, rád a tipov, ale aj príkladov z praxe.

Po obednej prestávke (v bufetových táckach neostalo na konci konferencie žiadne jedno na vyhodenie) sme sa oboznámili s nelichotivou realitou - plytvaním potravinami ako symptómom potravinového systému na svetovej úrovni, a s tým, aké sú trendy pre zlepšenie tejto situácie. To, ako by mala vyzerať realizácia povinnosti samospráv zabezpečovať triedený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, bolo predostreté v ďalšom vstupe a nechýbali ani príklady z praxe rôznych samospráv, aj tých zahraničných.

Úvod posledného bloku bol príjemným spestrením programu v podobe „live interview“. V ňom moderátor vyspovedal šikovného mladého Slováka, ktorý v Kambodži otvoril prvú vegánsku zero-waste reštauráciu na svete, od jej otvorenia pomáha kuchárom znižovať odpad v kuchyni a s nadhľadom šíri osvetu neplytvania v gastro sektore. Vedeli ste, že na Slovensku bolo vyvinuté zariadenie, ktoré má potenciál riešiť problém s prebytkami pekárenských výrobkov ale aj iných surovín ich biologickým spracovaním na užitočné produkty? Ďalší zaujímavý vstup prezradil, aké to sú a predviedol príklady ich použitia. Sériu prezentácií ukončil realistický pohľad na použitie elektrického kompostéra na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov nielen z prebytkov jedla zo street food podujatí, ale aj z obalov a tácok na toto jedlo, ktoré nás presviedčajú (či už právom, alebo aj nie tak úplne) o tom, že sú kompostovateľné. Pozoruhodná bola nielen podrobne spracovaná bilancia vstupných a prevádzkových nákladov verzus úžitku tohto zariadenia, ale aj ponaučenie, že výmena plastových jednorazových obalov na jedlo za tie „kompostovateľné“ náhrady nie je riešením situácie, kým obaly ostávajú jednorazové.

V záverečnej panelovej diskusii priniesla svoj pohľad zástupkyňa Ministerstva životného prostredia, riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, zástupkyňa maloobchodnej siete a šéfkuchár variaci zo všetkých častí použitých surovín. Táto starostlivo vybraná zostava umožnila komplexný náhľad na predchádzanie vzniku odpadov so špecifickým zameraním na potravinový odpad, pričom sa každý diskutér podelil aj o svoj názor v otázke potenciálnych riešení tohto zásadného problému.

Na Námestí SNP v Banskej Bystrici slúžila ako doplnok k programu konferencie reálna demonštrácia toho, koľko odpadu sa na Slovensku priemerne tvorí na jedného obyvateľa za rok, a ako by to mohlo vyzerať pri poctivom triedení, pri triedení a uplatňovaní princípov predchádzania vzniku odpadu, a pri zero-waste životnom štýle. Kontajnery na ukážku množstva produkovaného odpadu ochotne pristavila po dohode s organizátorom firma zabezpečujúca nakladanie s komunálnym odpadom v meste.

Celá príprava sa v deň D zúročila do plynulého a bezproblémového priebehu podujatia a mnohé pozitívne ohlasy od prítomných, ale aj on-line účastníkov organizátorov konferencie veľmi potešili. Záznam z konferencie je možné vidieť v nahrávke zverejnenej na youtube kanáli SAŽP: https://www.youtube.com/watch?v=B4Ax45nMVlE

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.