EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 sme preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania. Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte.

Vytvorenie Ekokódexu bola iniciatíva z radov zamestnancov odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, no do procesu prípravy ekoprincípov boli zahrnutí všetci zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Ekokódex  SAŽP prijala 8. marca 2022 a ide o významný míľnik v rámci vnútorného nastavenia organizácie.

Prihlásenie sa k určitých princípom je však len prvý krok, dôležité bolo vytvoriť nástroje, podmienky a motivačné prostredie pre uplatňovanie kódexu v každodennej praxi. S týmto účelom vznikla Rada Ekokódexu, zložená zo zástupcov jednotlivých odborov. Jej úlohou je pripraviť Akčný plán na zavedenie konkrétnych opatrení v aktuálnom období. V súlade s Akčným plánom pre rok 2023 sa nám podarilo zriadiť komunitnú poličku a organizovať viaceré swapy v sídle v Banskej Bystrici, aj na pracovisku v Bratislave. Ďalším splneným bodom bolo aj zavedenie zberu bioodpadu, ku ktorému sme vytvorili systém a zabezpečili koše, kontajnery a kompostovateľné vrecká. Navyše zbierame aj použité zubné kefky. V oblasti podpory udržateľnej mobility sme urobili niekoľko dôležitých krokov, ktorých výsledok bude viditeľný až počas roka 2024. Táto oblasť sa prenáša aj do Akčného plánu pre rok 2024, kde sa budeme sústrediť tiež na :

  • Inštaláciu informačných tabúľ/štítkov na miestach, kde dochádza k využívaniu prírodných zdrojov (vody, energie, kancelárskych materiálov) v rámci pracoviska
  • organizáciu školení pre zamestnancov o zásadách a kritériách zeleného verejného obstarávania v jednotlivých skupinách výrobkov a služieb
  • obstarávanie tovarov a služieb udržateľne - kvalitne, lokálne, zdravotne a environmentálne nezávadne, bezodpadovo, s etickým rozmerom, s predĺženou dobou záruky
  • vytvorenie násteniek s aktuálnymi informáciami pri príležitosti významných environmentálnych dní s tipmi na ekologické správanie.

Etablovanie pravidiel z Ekokódexu do bežného chodu SAŽP má okrem environmentálneho dosahu aj pridanú hodnotu v podobe socializácie kolegov mimo svojich kancelárií. Realizácia aktivít a plnenie Akčného plánu je zároveň v súlade s našou Koncepciou rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030. 

Ekokódex SAŽP môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie organizácie verejnej správy či súkromného sektora. Zverejnený je na webovom sídle organizácie: https://www.sazp.sk/sazp/ekokodex .

Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.