Hypericum 2023 o mokradiach Žitného ostrova

Hypericum 2023 o mokradiach Žitného ostrova

V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie sa 23. mája uskutočnil 23. ročník súťaže Hypericum, ktorá sa obyčajne koná pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity.

Hlavnou témou tohto ročníka boli mokrade, voda a vodozádržné opatrenia na Žitnom ostrove, a tak sme tému druhovej rozmanitosti rozšírili o druhy mokraďných a vodných biotopov. Práve preto sme aj súťažný deň stanovili na Svetový deň korytnačiek. Korytnačka močiarna je jediný pôvodný druh korytnačiek na Slovensku, ktorej sa v súčasnosti pripisuje kritický stav ohrozenia. Tento deň sme obohatili prednáškou o korytnačkách a účastníci súťaže mali možnosť vidieť naživo európsky, aj africký druh korytnačky.

Súťaže Hypericum sa zúčastnilo 10 tímov z rôznych obcí Žitného ostrova (Senica, Hamuliakovo, Okoč, Zemianska Olča, Bratislava, Veľké Lovce, Nové Zámky, Gbelce a Zlatná na Ostrove). Súťažné tímy boli zmiešané, z rôznych ročníkov 2. stupňa ZŠ, s vyučovacím jazykom slovenským, aj maďarským. Súťažilo sa v oboch jazykoch, na štyroch stanovištiach areálu SEV Dropie. Žiaci odpovedali na otázky z oblasti botaniky, zoológie a klimatických pomerov Žitného ostrova, museli absolvovať aj praktickú, poznávaciu časť z botaniky – určovanie rastlín. Akýmsi vstupom do súťaže bola požiadavka zrealizovať adaptačné vodozádržné opatrenie – vybudovať dažďovú záhradu na školskom dvore alebo v jej blízkom okolí.

Súťažné tímy boli všetky veľmi aktívne. Avšak prvé miesto získal tím zo ZŠ Gbelce, druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ s VJM v Zlatnej na Ostrove a tretie miesto sa ušlo ZŠ s VJM v Okoči.

Umiestneným blahoželáme, a všetkým účastníkom i pedagógom prajeme veľa nadšenia, vytrvalosti a chuti do učenia pri ich ďalšej práci a súťažiach.

Fotogaléria

Ďalšie novinky

Nakupujem, teda som

4. 3. 2024

Nakupujem, teda som

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy. Obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň.
Verejné pripomienkovanie

1. 3. 2024

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy". Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 
SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

28. 2. 2024

SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

V Bratislave sa konal Circular Summit po prvý raz v histórii. V priestoroch Mlynice sa stretlo až 240 účastníkov, prebiehalo 5 inšpiratívnych panelových diskusií a 4 podnetné workshopy. V programe mala zastúpenie aj SAŽP prostredníctvom workshopu o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý viedol odbor environmentálneho manažérstva v spolupráci s Circular Shield. Účastníci sa oboznámili s možnosťami, podmienkami a výhodami zeleného verejného obstarávania, ako aj súvisiacim environmentálnym značením, pričom si rozšírili rozhľad o širokú škálu príkladov z praxe.