Informatívne meranie znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí škôl a gymnázií

16.01.2023
Informatívne meranie znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí škôl a gymnázií

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“), ktorý implementuje Ministerstvo životného prostredia SR, v novembri 2022 vyhlásil svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Výzva sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusičitého NO2 v okolí škôl. Zo 65 zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu, vybrala odborná porota 42 škôl (v rámci jedného kraja max. 6 škôl). Cieľom kampane je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou v okolí vybraných mestských alebo vidieckych škôl.

Významný podiel na individuálnej automobilovej doprave v bezprostrednom okolí škôl majú práve rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, kde sa následne znečistenie kumuluje. Spolu so žiakmi sa bude merať koncentrácia oxidu dusičitého NO2 denne počas jedného mesiaca. Výsledky sa zároveň zaznamenajú spolu s vybranými meteorologickými parametrami.

Populair má trvanie osem rokov (2020 – 2027), zameriava sa na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia. Rovnako prispieva k efektívnejšiemu riadeniu kvality ovzdušia v regiónoch Slovenska prostredníctvom národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Jedným z cieľov projektu je podpora opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia, zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia a vykonávanie opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov dopravy na kvalitu ovzdušia a na zdravie.

Cieľom predmetnej kampane je zapojiť žiakov prostredníctvom občianskej vedy a umožniť im pochopiť rôzne súvislosti medzi dopravou a kvalitou ovzdušia. Informatívne meranie NO2 bude prebiehať na dvoch miestach pri každej škole v období od 9. januára do 6. februára 2023 prostredníctvom certifikovaných, pasívno-difúznych vzorkovačov. Tie budú analyzované v odbornom laboratóriu v Holandsku. Žiaci sa budú podieľať na samotnom výskume, budú pracovať v tíme, získajú praktické skúsenosti s prácou s mapou, spoznajú prácu výskumníka, budú zodpovední za presné zaznamenanie výsledkov, zapoja sa do inovatívnych úloh. V neposlednom rade sa dozvedia, ako vplýva doprava na stav ovzdušia v bezprostrednej blízkosti školy.

Kampaň sa orientuje na deti, ktoré sú zraniteľné z pohľadu zhoršenej kvality ovzdušia z viacerých dôvodov:

  • Dýchajú bližšie k zemi, kde sa najviac koncentruje znečistenie z dopravy.
  • Ich dýchací a imunitný systém sa vyvíja.
  • Majú užšie dýchacie cesty, preto im zápal spôsobuje vážnejšie ťažkosti ako dospelým.
  • Majú väčší príjem vzduchu na kilogram váhy.
  • Trávia viac času vonku.

Zapojenie žiakov do meraní má prispieť k zlepšeniu informovanosti o znečistení ovzdušia v okolí našich škôl. Zároveň upriami ich pozornosť na vplyv človeka na kvalitu ovzdušia. Cieľom výzvy je prepojenie zvýšeného výskytu oxidu dusičitého NO2 pri školách s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilov na voľnobeh a podobne. Ambíciou je, aby výsledky týchto meraní prezentovali pred spolužiakmi, rodičmi a pred zástupcami samosprávy práve žiaci zapojení do tejto kampane.

Zhmotnenie neviditeľného znečistenia ovzdušia do konkrétnych číselných hodnôt a prezentácia výsledkov pred zástupcami samospráv pomôže urýchliť zavedenie nevyhnutných opatrení zameraných na zvýšenie bezpečnosti detí. Dôležité je aj postupné obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení, a to najmä v čase rannej a poobedňajšej špičky. Cieľom je šíriť potrebnú osvetu o kvalite ovzdušia a vplyve znečisteného ovzdušia na zdravie zraniteľných skupín, kam patria aj deti.

Základné informácie a znenie celej výzvy s časovým harmonogramom nájdete na stránke: https://dnesdycham.populair.sk/vyzva-pre-skoly

Zdroj: populair

Foto: FB populair

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.