Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2023

13.10.2023
Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2023

Konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2023 sa konala v Poprade v dňoch 27. až 29. septembra 2023. Organizačne a programovo podujatie zastrešila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v tesnej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR).

Konferenciu otvorili za SAŽP Elena Bradiaková, koordinátorka projektu INFOAKTIVITY, a za MŽP SR generálny riaditeľ sekcie geológie a prírodných zdrojov Peter Cirják.

Konferencia Znečistené územia má za sebou už niekoľkoročnú úspešnú históriu: Aktuálny ročník 2023 nadviazal na predošlú slovensko-českú konferenciu ZNEČISTENÉ ÚZEMIA z rokov 2014, 2017 či 2019 a medzinárodnú konferenciu CONTAMINATED SITES konanú v rokoch 2013, 2015, 2016, 2018 a 2022. Mimoriadne boli predovšetkým dva ročníky konferencie – ročník 2016 sa konal v rámci kalendára environmentálnych podujatí slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a konferencia v r. 2018 bola súčasťou oficiálneho programu podujatí slovenského predsedníctva 2018/2019 vo Vyšehradskej skupine. V rokoch 2020 a 2021 sa konferencia nekonala.

Konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES sa stala významným medzinárodným fórom na prezentáciu skúseností a pokroku v rámci legislatívy, politiky, výskumu aj technológií v oblasti prieskumu, sanácie a monitorovania kontaminovaných území. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, orgánov štátnej správy, odborných organizácií, súkromných spoločností, vedeckých aj vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska a Českej republiky.

Slovenskí a českí odborníci na konferencii prezentovali množstvo realizovaných prác za posledné programové obdobie, a to nielen v oblasti prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží, ale aj v oblasti hodnotenia ich rizík, budovania informačného systému, základného a aplikovaného výskumu či informovania širokej aj odbornej verejnosti. Takisto informovali o zámeroch do najbližších rokov, ktoré budú finančne kryté predovšetkým z európskych zdrojov alokovaných v rámci Programu SLOVENSKO na Slovensku a Operačného programu Životné prostredie v Českej republike.

Jedným z kľúčových zistení konferencie je fakt, že platný a priebežne novelizovaný legislatívny rámec manažmentu environmentálnych záťaží a ochrany pôdy a jeho implementácia do praxe posúvajú Slovenskú a Českú republiku na popredné miesta v riešení tejto problematiky v celoeurópskom meradle aj v súvislosti s pripravovanou smernicou o monitorovaní pôdy. Na Slovensku máme navyše aj funkčný a neustále sa rozširujúci informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ), ktorý je prepojený s viacerými rezortnými i mimorezortnými databázami, resp. registrami verejnej správy vrátane katastrálnej mapy.

Konferencia priniesla množstvo konkrétnych podnetov a námetov na zlepšenie manažmentu kontaminovaných miest v budúcnosti, keďže mnohí rečníci otvorene pomenovali problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi.

Tohtoročné medzinárodné – slovensko-české – podujatie sa zrealizovalo v rámci národného projektuZlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku ako záverečná konferencia v rámci hlavnej aktivity č. 5 venovanej informačným aktivitám v oblasti environmentálnych záťaží, preto aj v jej závere odznel stručný prehľad aktivít projektu od r. 2018 po súčasnosť a načrtnutie možností podpory vzdelávania, informovanosti či osvety o znečistených územiach v budúcom programovom období. Takisto je tu potreba zabezpečenia udržateľnosti projektu. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).

Viac informácií o konferencii ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2023 či o jej predchádzajúcich ročníkoch od r. 2013 je k dispozícii na stránke konferencie https://contaminated-sites.sazp.sk/. 

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.