Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2023

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2023

Konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2023 sa konala v Poprade v dňoch 27. až 29. septembra 2023. Organizačne a programovo podujatie zastrešila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v tesnej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR).

Konferenciu otvorili za SAŽP Elena Bradiaková, koordinátorka projektu INFOAKTIVITY, a za MŽP SR generálny riaditeľ sekcie geológie a prírodných zdrojov Peter Cirják.

Konferencia Znečistené územia má za sebou už niekoľkoročnú úspešnú históriu: Aktuálny ročník 2023 nadviazal na predošlú slovensko-českú konferenciu ZNEČISTENÉ ÚZEMIA z rokov 2014, 2017 či 2019 a medzinárodnú konferenciu CONTAMINATED SITES konanú v rokoch 2013, 2015, 2016, 2018 a 2022. Mimoriadne boli predovšetkým dva ročníky konferencie – ročník 2016 sa konal v rámci kalendára environmentálnych podujatí slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a konferencia v r. 2018 bola súčasťou oficiálneho programu podujatí slovenského predsedníctva 2018/2019 vo Vyšehradskej skupine. V rokoch 2020 a 2021 sa konferencia nekonala.

Konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES sa stala významným medzinárodným fórom na prezentáciu skúseností a pokroku v rámci legislatívy, politiky, výskumu aj technológií v oblasti prieskumu, sanácie a monitorovania kontaminovaných území. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, orgánov štátnej správy, odborných organizácií, súkromných spoločností, vedeckých aj vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska a Českej republiky.

Slovenskí a českí odborníci na konferencii prezentovali množstvo realizovaných prác za posledné programové obdobie, a to nielen v oblasti prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží, ale aj v oblasti hodnotenia ich rizík, budovania informačného systému, základného a aplikovaného výskumu či informovania širokej aj odbornej verejnosti. Takisto informovali o zámeroch do najbližších rokov, ktoré budú finančne kryté predovšetkým z európskych zdrojov alokovaných v rámci Programu SLOVENSKO na Slovensku a Operačného programu Životné prostredie v Českej republike.

Jedným z kľúčových zistení konferencie je fakt, že platný a priebežne novelizovaný legislatívny rámec manažmentu environmentálnych záťaží a ochrany pôdy a jeho implementácia do praxe posúvajú Slovenskú a Českú republiku na popredné miesta v riešení tejto problematiky v celoeurópskom meradle aj v súvislosti s pripravovanou smernicou o monitorovaní pôdy. Na Slovensku máme navyše aj funkčný a neustále sa rozširujúci informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ), ktorý je prepojený s viacerými rezortnými i mimorezortnými databázami, resp. registrami verejnej správy vrátane katastrálnej mapy.

Konferencia priniesla množstvo konkrétnych podnetov a námetov na zlepšenie manažmentu kontaminovaných miest v budúcnosti, keďže mnohí rečníci otvorene pomenovali problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi.

Tohtoročné medzinárodné – slovensko-české – podujatie sa zrealizovalo v rámci národného projektuZlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku ako záverečná konferencia v rámci hlavnej aktivity č. 5 venovanej informačným aktivitám v oblasti environmentálnych záťaží, preto aj v jej závere odznel stručný prehľad aktivít projektu od r. 2018 po súčasnosť a načrtnutie možností podpory vzdelávania, informovanosti či osvety o znečistených územiach v budúcom programovom období. Takisto je tu potreba zabezpečenia udržateľnosti projektu. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).

Viac informácií o konferencii ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2023 či o jej predchádzajúcich ročníkoch od r. 2013 je k dispozícii na stránke konferencie https://contaminated-sites.sazp.sk/.

 

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť