Na Slovensku pribudli vďaka národnému projektu SAŽP desaťtisíce stromov

Na Slovensku pribudli vďaka národnému projektu SAŽP desaťtisíce stromov

Presne 33 532 kusov drevín v 370 slovenských obciach sa doteraz podarilo vysadiť v rámci národného projektu Zelené obce Slovenska. Ten je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území Slovenska. Na jar tohto roka bolo vysadených 8079 kusov drevín v 97 obciach a do konca roka 2023 by v jesennej výsadbe malo pribudnúť ešte 6 500 stromov. Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Metodická príručka k národnému projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska obsahuje zoznam 35 drevín, z ktorého si obce spoločne s projektantom vyberajú z pôvodných druhov ihličnatých aj listnatých stromov. Od roku 2018 do roku 2020 bolo v 86 obciach vysadených 8422 kusov drevín. Najväčší záujem bol o borievku obyčajnú, hrab obyčajný a lipu malolistú. Obce v tomto období nezasadili ani jednu jelšu sivú, dub plstnatý, topoľ biely či topoľ čierny. Pre pandémiu sa v projekte Zelené obce Slovenska pokračovalo až od roku 2022. Vlani na jeseň bolo vysadených presne 17 031 kusov drevín v 187 obciach a na jar tohto roka to bolo 8079 drevín v 97 obciach. Najväčší záujem v jesennej a jarnej výsadbe bol o lipu malolistú, tis obyčajný a javor mliečny. Najmenej zaujímavými drevinami boli pre obce jelša sivá, smrekovec opadavý a topoľ osikový. V takmer každej obci, ktorá sa do projektu zapojila, pribudlo v priemere 90 nových stromov.

Národným projektom Zelené obce Slovenska prispieva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej obnovy existujúcich ekosystémov. Zelené obce Slovenska totiž podporujú biodiverzitu prvkami zelenej infraštruktúry v zastavaných územiach obcí po celej krajine. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická, pôdoochranná, vodoochranná i krajinotvorná funkcia ekosystémov, a tiež environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Aktuálne je do projektu Zelené obce Slovenska prihlásených cez 400 obcí, pričom hlavný merateľný ukazovateľ projektu sa podarí naplniť pri počte 390 vysadených obcí. SAŽP však prijíma žiadosti o výsadbu aj naďalej, v pláne je počas tohtoročnej jesene vysadiť ešte 6 500 stromov v približne 50 slovenských obciach.

Fotogaléria

Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.